MIRALDA. TRES PRO­JEC­TES: (NYC-MIA-BCN)

La Vanguardia - Què Fem - - A ART -

GA­LE­RIA SENDA. TRA­FAL­GAR, 32. FINS AL 5/1. • Ga­le­ri­a­sen­da.com Han pas­sat 16 anys des que l’ar­tis­ta An­to­ni Miralda va ex­po­sar per dar­re­ra ve­ga­da a la Ga­le­ria Senda. Acos­tu­mat a trans­gre­dir l’es­pai pú­blic, el re­cent­ment guar­do­nat amb el Pre­mio Veláz­quez d’arts plàs­ti­ques 2018 tor­na a la ga­le­ria per mos­trar tres dels seus tre­balls ce­ri­mo­ni­als més com­ple­xos, per mit­jà de co­lla­ges, ví­de­os i fo­to­gra­fi­es. La per­for­man­ce The Last In­gre­di­ents, una pro­ces­só de ve­hi­cles i un ban­quet pú­blic, per inau­gu­rar el cen­tre cul­tu­ral Fa­e­na Fo­rum de Mi­a­mi, l’any 2016. Apo­calypsis Lamb, una des­fi­la­da fe­ta a No­va York el 1989 i a Barcelona el 1995, que va con­sis­tir en una pro­ces­só d’un co­bre­llit nup­ci­al de grans di­men­si­ons, ac­tu­al­ment al MNAC. I la per­for­man­ce San­ta Eu­la­lia. 175, que a l’abril va in­vo­lu­crar tres-cen­tes per­so­nes per ce­le­brar el 175è ani­ver­sa­ri d’aques­ta bo­ti­ga de mo­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.