JU­LIO GONZÁ­LEZ

La Vanguardia - Què Fem - - A ART -

cia del Se­gle d’Or. La mos­tra ce­le­bra a Barcelona el 200è ani­ver­sa­ri de la cre­a­ció del mu­seu ma­dri­leny. ES­PAIS VOLART. AUSIÀS MARC, 22. FINS AL 30 DE DESEM­BRE.

Fun­da­ci­o­vi­la­ca­sas.com

Ti­tu­la­da Di­bui­xos, pa­pers i fi­gu­res de la col·lec­ció de l’IVAM, ha es­tat una de les mos­tres des­ta­ca­des de la tar­dor i ara es­prem els dar­rers di­es als Es­pais Volart de la Fun­da­ció Vi­la Ca­sas. Un ho­me­nat­ge a Ju­lio Gonzá­lez, que va apor­tar un llen­guat­ge tren­ca­dor a l’es­cul­tu­ra es­pa­nyo­la de la pri­me­ra mei­tat del se­gle

però tam­bé un re­co­nei­xe­ment a l’Ins­ti­tut Va­len­cià d’Art Mo­dern (IVAM), que ce­le­bra tren­ta anys d’exis­tèn­cia. Qui en va ser di­rec­tor, J. F. Yvars, co­mis­sa­ria aques­ta ex­po­si­ció que reu­neix, es­sen­ci­al­ment, di­bui­xos de l’ar­tis­ta, però tam­bé al­gu­nes es­cul­tu­res, com L’en­ca­put­xat o L’ho­me cac­tus II, pro­ce­dents dels fons del mu­seu va­len­cià.

A l’es­quer­ra, es­cul­tu­ra de Gonzá­lez. A dalt, ‘Fi­ren­ze II’, de Jau­me Plensa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.