Des­co­briu què hi ha dar­re­re de les fo­tos del Qu­èFem? per mit­jà d’emo­ti­onsAR,

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

una apli­ca­ció d’in­tel·li­gèn­cia vi­su­al que com­bi­na la re­a­li­tat aug­men­ta­da i el re­co­nei­xe­ment d’imat­ges. No­més heu de seguir aquests pas­sos:

FO­TO: EDU­ARD OLIVELLA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.