EL RE­LAT CUL­TU­RAL BAR­CE­LO­NÍ

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

El di­rec­tor de ci­ne­ma Bi­gas Lu­na du­rant el ro­dat­ge de la pel·lí­cu­la ‘Ja­món, ja­món’, l’any 1991. El fo­tò­graf Edu­ard Olivella va si­mul­ta­ni­e­jar, du­rant més de qu­a­ran­ta anys, en­càr­recs de fo­to­gra­fia d’ar­qui­tec­tu­ra, d’es­pec­ta­cles i d’art, i va ser res­pon­sa­ble de fo­to fi­xa per al ci­ne­ma. Fa tres anys, aquest bar­ce­lo­ní va ce­dir el seu fons pro­fes­si­o­nal a l’Arxiu Fo­to­grà­fic de la ciu­tat, que ara li de­di­ca la mos­tra ‘Edu­ard Olivella. Do­cu­men­tant cul­tu­ra’. En­tre el cen­te­nar de fo­to­gra­fi­es ex­po­sa­des, veu­reu Ge­or­ges Mous­taki en ple­na ac­tu­a­ció al Pa­lau de la Mú­si­ca (1970), Josep Tar­ra­de­llas en una pre­sen­ta­ció a la Ga­le­ria Ma­eght (1978) i Vi­cen­te Aran­da du­rant el ro­dat­ge de ‘Si te di­cen que caí’ (1988). Fes­ti­vals de jazz, mú­si­ca clàs­si­ca, ac­ti­vi­tats als mu­seus, inau­gu­ra­ci­ons en ga­le­ri­es... són al­gu­nes de les mol­tes ac­ti­vi­tats cul­tu­rals que Olivella va co­men­çar a do­cu­men­tar, a par­tir dels anys se­tan­ta, en una Bar­ce­lo­na que sor­tia del fran­quis­me i s’abo­ca­va al con­sum cul­tu­ral, fins a la dè­ca­da dels no­ran­ta.

ARXIU FO­TO­GRÀ­FIC DE BAR­CE­LO­NA. PL. DE PONS I CLERCH, 2. BAR­CE­LO­NA. FINS AL 18 DE MAIG. DE DL. A DS., DE 10 A 19H. PREU: GRATUÏT.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.