DESIGN MARKET BY FAD

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

DIS­SENY HUB BAR­CE­LO­NA. PL. DE LES GLÒRIES, 37-38. 14/12, DE 16 A 21H; 15/12, DE 10 A 21H; 16/12, DE 10 A 20H. PREU: GRATUÏT. Fad.cat

El FAD es­tà dar­re­re d’aquest mer­cat que apli­ca un cri­te­ri ri­go­rós a l’ho­ra de se­lec­ci­o­nar els ex­po­si­tors. En­guany am­pli­en el nom­bre de par­ti­ci­pants i hi tro­ba­reu 110 dis­se­nya­dors i cre­a­dors amb pro­pos­tes editorials i grà­fi­ques, com les de Co­co Bo­oks i Sr. Ber­mú­dez; la jo­ie­ria d’Ama­lia Ver­mell i Bo­tón de Ná­car; la il·lu­mi­na­ció i el mo­bi­li­a­ri d’Ob­jects by Es­tu­dio Car­me Pi­nós i Nii­ma­ar; la mo­da i els com­ple­ments de Car­lo­ta­oms i Atic 181... A més d’ob­jec­tes per a la llar, ar­te­sa­nia i obres d’art de sè­rie li­mi­ta­da. Qua­li­tat, ex­cel·lèn­cia i dis­seny d’avant­guar­da as­se­gu­rats.

El pati in­te­ri­or de l’an­ti­ga fà­bri­ca Leh­mann es con­ver­teix en un dels mi­llors es­pais per tro­bar re­gals d’allò més sor­pre­nents.

A L’ES­TA­CIÓ DIS­SENY BAR­CE­LO­NA TRO­BA­REU MAR­QUES EMER­GENTS DE RO­BA I COM­PLE­MENTS DE PRO­DUC­CIÓ LO­CAL, COM TAM­BÉ UNA ZO­NA DE JOCS PER A TO­TA LA FA­MÍ­LIA

na­da en què tro­ba­reu con­certs i DJ du­rant tot el dia, a les se­ves tres sa­les. A més, po­dreu ta­fa­ne­jar i com­prar al mer­cat dis­co­grà­fic i ar­tís­tic, hi hau­rà fo­od trucks i un bin­go na­da­lenc. Si pas­seu de com­pres i pre­fe­riu la fes­ta, no cal­drà que us mo­gueu gai­re, per­què el VenTú! us es­pe­ra amb una d’aque­lles ses­si­ons que aju­den a tan­car bé el cap de set­ma­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.