LA ALGODONERA MARKET LAB

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

HO­TEL COTTON HOU­SE. GRAN VIA DE LES CORTS CA­TA­LA­NES, 670. BAR­CE­LO­NA. 15 I 16/12, DE 12 A 17.30H. PREU: GRATUÏT.

Fa­ce­bo­ok: Al­go­do­ne­ra­market­lab

Si­gui es­tiu o hi­vern, sem­pre és un pla­er gau­dir de la pre­ci­o­sa ter­ras­sa del Cotton Hou­se Ho­tel de Bar­ce­lo­na. El seu mer­cat, La Algodonera Market Lab, ofe­reix pro­duc­tes re­la­ci­o­nats amb l’univers tèx­til –ins­pi­rant-se en el pas­sat d’aquest edi­fi­ci, que va ser seu del Gre­mi de Co­to­ners, a prin­ci­pi del se­gle el dis­seny. La pro­pos­ta gas-

i

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.