Pro­pos­tes ‘Qu­èFem?’

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

A més d’es­criu­re i dis­se­nyar, els col·la­bo­ra­dors del nos­tre suplement en­guany tam­bé han tin­gut temps per pu­bli­car lli­bres i mar­xan­dat­ge que us podria in­teres­sar. Òs­car Gó­mez aca­ba de gua­nyar amb aquest lli­bre el Pre­mi de li­te­ra­tu­ra gas­tro­nò­mi­ca Ciu­tat de Be­ni­car­ló.

Les di­ver­ti­des tas­ses dis­se­nya­des per Jordi Pa­la­cio ja es­tan a La Ca­sa del Lli­bre.

En­ric Ros par­ti­ci­pa en aquest ho­me­nat­ge a una de les grans ac­trius de Hollywo­od.

Ori­ol Ro­drí­guez re­pas­sa la his­tò­ria del rock ca­ta­là amb aquest lli­bre aca­bat de pu­bli­car.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.