Mer­cats de pu­ces

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Els mer­cats de pu­ces són molt ha­bi­tu­als a la res­ta d’Eu­ro­pa –en­tre par­ti­cu­lars que vo­len des­fer-se d’ob­jec­tes que ja no els in­teres­sen– i, des de fa uns anys, tam­bé a Bar­ce­lo­na. Hi tro­ba­reu tot ti­pus d’ob­jec­tes de se­go­na mà a preus de gan­ga. El és fi­del a la se­va ci­ta men­su­al, a la pla­ça de Blan­quer­na, a to­car de les Drassanes ( 9/12, GRATUÏT. Fle­a­marketbcn.com) Els ma­tei­xos or­ga­nit­za­dors s’ins­tal·len, apro­fi­tant la pro­xi­mi­ta del Na­dal, al Cen­tre Cí­vic Gui­nar­dó amb el ( 16/12, GRATUÏT. Fle­a­marketbcn.com). Al po­dreu com­prar ob­jec­tes de se­go­na mà i es­tocs a menys de 5 eu­ros, al con­vent de Sant Agus­tí ( 16/12, 1€. Two­market.es). I a l’Ove­lla Ne­gra del Po­ble­nou gau­di­reu d’una no­va edi­ció de l’On

( 23/12, GRATUÏT. Fa­ce­bo­ok: On The Ga­ra­ge).

• • • •

FleaFle­a­nar­dó Gi­ve’me 5!The Ga­ra­ge

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.