Més di­le­mes i més ac­ció

L’AC­TOR J.K. SIMMONS TOR­NA DI­LLUNS QUE VE A HBO AMB L’ES­PE­RA­DA SE­GO­NA TEM­PO­RA­DA DE ‘COUNTERPART’, UNA DE LES MI­LLORS SÈ­RI­ES DE L’ANY

La Vanguardia - Què Fem - - P NTA E - TO­NI DE LA TOR­RE

Un any que co­men­ça i aca­ba amb una sè­rie del ni­vell de Counterpart és un bon any. Vam do­nar la ben­vin­gu­da al 2018 amb l’agra­da­ble sor­pre­sa d’aques­ta sè­rie que com­bi­na ci­èn­cia-ficció i es­pi­o­nat­ge i que per a molts ha es­tat una de les re­ve­la­ci­ons televisives de l’any. I l’aca­ba­rem re­tro­bant-nos-hi, amb l’es­tre­na de deu epi­so­dis nous que han tri­gat menys a ar­ri­bar del que s’es­pe­ra­va. Si en­ca­ra no li ha­ví­eu do­nat una opor­tu­ni­tat, és el mo­ment de re­cu­pe­rar la pri­me­ra tem­po­ra­da a HBO i en­gan­xar-vos amb la se­go­na, que s’es­tre­na di­lluns. Re­sol­dreu el deute amb una sè­rie que se­gur que sor­ti­rà a les llis­tes del mi­llor del 2018 i que fins ara no ha tin­gut un se­gui­ment pro­por­ci­o­nal a la qua­li­tat de la se­va pro­pos­ta. Si us hi en­din­seu, us tro­ba­reu amb una sè­rie molt com­ple­xa que re­com­pen­sa l’es­pec­ta­dor que fa l’es­forç de seguir els di­fe­rents mo­vi­ments dels per­so­nat­ges en un es­ce­na­ri en què el món s’ha di­vi­dit en du­es ver­si­ons de si ma­teix a par­tir d’un mo­ment molt con­cret. Dos uni­ver­sos con­nec­tats i lleu­ge­ra­ment di­fe­rents en­tre si que tam­bé te­nen per- so­nat­ges que es­tan du­pli­cats en tots dos cos­tats, de ma­ne­ra que l’es­pec­ta­dor ha de dis­tin­gir en­tre les du­es ver­si­ons de di­ver­sos per­so­nat­ges al ma­teix temps que se­gueix els con­flic­tes po­lí­tics de tots dos cos­tats, que man­te­nen una me­na de Guer­ra Fre­da. És ben bé com si bar­re­gés­sim Frin­ge amb The Ame­ri­cans. Què hau­ria pas­sat si...? En­ca­ra que tot ple­gat so­ni com­pli­cat (i ho és), un dels as­pec­tes més hà­bils de Counterpart és que sem­pre acon­se­gueix lli­gar els con­flic­tes dels dos uni­ver­sos amb les his­tò­ri­es per­so­nals dels pro­ta­go­nis­tes. La divisió dels dos uni­ver­sos tam­bé ser­veix per pre­sen­tar di­le­mes in­teres­sants des d’un punt de vis­ta hu­mà, ja que en el mo­ment que els per­so­nat­ges es tro­ben amb ver­si­ons di­fe­rents de si ma­tei­xos són con­du­ïts a la re­fle­xió. Com és que ell és mi­llor que jo? Per què té una fei­na mi­llor? Com és que ha tro­bat l’amor, a di­fe­rèn­cia de mi? I, so­bre­tot, on em vaig equi­vo­car? Aquest joc d’hi­pò­te­sis és la clau del pro­ta­go­nis­ta, un fun­ci­o­na­ri pu­sil·là­ni­me que no és gran co­sa que, en l’al­tre univers, és un es­pia de­ci­dit i molt va­lo­rat pel go­vern. L’ha­bi­li­tat de l’ac­tor J.K. Simmons in­ter­pre­tant les du­es ver­si­ons del per­so­nat­ge és, per si so­la, mo­tiu su­fi­ci­ent per veu­re la sè­rie. In­ter­can­vis i se­crets

Els mo­ments en què les tra­mes de Counterpart aga­fen més in­ten­si­tat dra­mà­ti­ca és quan com­bi­nen els di­le­mes vi­tals dels pro­ta­go­nis­tes amb les tra­mes d’es­pi­o­nat­ge. En aquest sen­tit, la se­go­na tem­po­ra­da es pre­sen­ta amb un punt de par­ti­da ide­al: l’in­ter­can­vi de pa­pers en­tre les du­es ver­si­ons del pro­ta­go­nis­ta, ca­das­cun atra­pat al món que no li cor­res­pon, amb l’es­pia ocu­pant el lloc del fun­ci­o­na­ri i a l’in­re­vés. A la pri­me­ra tem­po­ra­da tots dos ja ha­vi­en tin­gut un tast de les vi­des de l’al­tre, però ara és una si­tu­a­ció a llarg ter­mi­ni.

A més, Counterpart des­ve­la l’al­tra ver­sió de per­so­nat­ges que ja co­nei­xem i in­cor­po­ra nous mem­bres al re­par­ti­ment, com Ja­mes Cromwell. És evi­dent que amb els seus mons du­pli­cats és una sè­rie di­fí­cil de seguir, i mai se­rà po­pu­lar, però es­pe­rem que el bo­ca-ore­lla fun­ci­o­ni rà­pid i les se­ves xi­fres mi­llo­rin per as­se­gu­rar-ne la con­ti­nu­ï­tat. Vo­lem més Counterpart,el 2019.

PINE GAP

Net­flix es­tre­na avui aquest thriller so­bre un atac ter­ro­ris­ta que obli­ga­rà a col·la­bo­rar els ser­veis d’in­tel·li­gèn­cia d’Aus­trà­lia i els Es­tats Units, que com­par­tei­xen les ma­tei­xes ins­tal·la­ci­ons. Els in­te­res­sos de tots dos pa­ï­sos i les re­la­ci­ons per­so­nals que man­te­nen els di­fe­rents agents fa­rà que si­gui di­fí­cil per a l’es­pec­ta­dor dis­tin­gir qui vol des­co­brir què es­tà pas­sant i qui vol gua­nyar la par­ti­da ge­o­po­lí­ti­ca. Ai­xí, la sè­rie bar­re­ja el thriller es­til ‘Ho­me­land’ amb els con­flic­tes de com­pe­tèn­ci­es de ‘Bron/Bro­en’.

BARON NOIR

HBO es­tre­na di­me­cres vi­nent aques­ta sè­rie po­lí­ti­ca fran­ce­sa, una de les més des­ta­ca­des dels úl­tims anys. La sè­rie co­men­ça amb el pro­ta­go­nis­ta, un can­di­dat del par­tit so­ci­a­lis­ta, sent aler­tat per un dels seus con­tac­tes que la po­li­cia es­tà a punt d’en­trar a la seu del par­tit per in­ves­ti­gar-ne un pos­si­ble fi­fi­fi­nan­ça­ment il·le­gal. Aquest fet pre­ci­pi­ta una llui­ta in­ter­na al par­tit mar­ca­da pel joc brut. Per a se­gui­dors de ‘Hou­se of Cards’ i d’al­tre­sal­tres de si­mi­lars, comm ‘Boss’.

Una ma­tei­xa per­so­na pot desen­vo­lu­par per­so­na­li­tats molt di­fe­rents se­gons l’en­torn.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.