Sar­rià-Sant Gervasi i Grà­cia

La Vanguardia - Què Fem - - O BA CE ON -

Amb­dós dis­tric­tes es con­ver­tei­xen en cen­tres neu­ràl­gics del Na­dal a Bar­ce­lo­na. Hi tro­ba­reu les fi­res de San­ta Llú­cia i de la Sa­gra­da Fa­mí­lia, res­pec­ti­va­ment (fins al 23/12). Tots els in­fants que tin­guin menys de 12 anys po­dran fer ca­gar el Tió Ge­gant de San­ta Llú­cia, si­tu­at al pla de la Ca­te­dral (fins al 19/12). A Ciu­tat Ve­lla tam­bé po­dreu ad­mi­rar dos pes­se­bres: el de la pla­ça de Sant Jau­me, que en­guany gi­ra al vol­tant dels àpats fa­mi­li­ars (fins al 6/1), i el pes­se­bre tra­di­ci­o­nal del Mu­seu Fre­de­ric Ma­rès (fins al 3/2). A l’Ei­xam­ple, els ca­sals in­fan­tils aco­lli­ran Mos­tres de Jocs i Jo­gui­nes (fins al 4/12). I a l’Au­di­to­ri, el 18è Con­cert de Na­dal de Cant Coral de la Gent Gran ofe­ri­rà un pas­seig mu­si­cal per la lle­gen­da del com­te Ar­nau (10/12, 18.30h). No obli­deu que la pla­ça de Ca­ta­lu­nya es con­ver­ti­rà en La Ciu­tat dels Som­riu­res, amb ac­ti­vi­tats lú­di­ques i es­cè­ni­ques, i aco­lli­rà la quar­ta edi­ció de la Fi­ra de Con­sum Res­pon­sa­ble i d’Eco­no­mia So­ci­al i So­li­dà­ria (a par­tir del 21/12).

Sants-Montjuïc i les Corts

Els me­nuts ja po­den gau­dir amb les atrac­ci­ons de la Fi­ra In­fan­til de Na­dal i Reis, a la pla­ça del Mo­li­no (fins al 4/1). Es fa­rà un pes­se­bre vi­vent als Jar­dins dels Drets Hu­mans (15/12), i una ca­val­ca­da del Pa­re No­el, des del car­rer de Sants fins a l’avin­gu­da de Madrid (16/12). A les Corts, el mo­nes­tir de Pe­dral­bes aco­lli­rà ta­llers, pes­se­bres i con­certs, i tor­na­rà la Fi­ra de Jo­ves Ar­te­sans a la Di­a­go­nal, en­tre Gan­de­sa i Nu­màn­cia (15/12).

Se­bas­tià Bro­sa és l’au­tor del pes­se­bre de la pla­ça de Sant Jau­me. A so­ta, el pes­se­bre tra­di­ci­o­nal del Mu­seu Fre­de­ric Ma­rès, fet per l’As­so­ci­a­ció de Pes­se­bris­tes de Bar­ce­lo­na.

El Se­nyor Hi­vern s’ins­tal·la­rà a la pla­ça de Ca­ta­lu­nya a par­tir del 21 de desem­bre. A la pla­ça de Sar­rià se ce­le­bra­rà la 43a Fi­ra de Na­dal (15 i 16/12), men­tre que al CC Sar­rià hi fa­ran ca­gar el tió i al CC l’Elèc­tric hi hau­rà un con­cert de Na­dal amb la se­va coral (18/12). Els gra­ci­encs po­dreu pas­sar pel Mer­cat d’Ar­te­sans de la pla­ça de la Re­vo­lu­ció (del 21 al 24/12), par­ti­ci­par en les ac­ti­vi­tats so­li­dà­ri­es que es fa­ran al CC El Coll-La Bru­gue­ra i vi­si­tar el Pa­re No­el i els seus elfs a la car­pa ge­gant de Tra­ves­se­ra de Grà­cia (15/12).

Hor­ta-Gui­nar­dó i Nou Bar­ris

A la pla­ça de Pas­tra­na, al Car­mel, ce­le­bren la 5a Fi­ra de Na­dal (16/12), es fa­rà el 25è pes­se­bre vi­vent de la Tor­re del Su­ro del Gui­nar­dó (19/12), i als Llu­ï­sos d’Hor­ta re­pre­sen­ta­ran Di­mo­nis i pas­to­rets (22 i 23/12). A Nou Bar­ris, la tra­di­ci­o­nal Fi­ra de Na­dal i Reis tor­na a la Via Júlia (fins al 5/1), la pla­ça de Can Bas­té aco­lli­rà la fes­ta Ara ve Na­dal, amb ge­gants, na­da­les i xo­co­la­ta­da (14/12), i hi hau­rà un con­cert de Na­dal al CC Can Ver­da­guer (21/12).

Sant Andreu i Sant Mar­tí

Els mer­cats de Sant Andreu, igual que els de la res­ta de dis­tric­tes, acu­llen ta­llers gas­tro­nò­mics na­da­lencs per a tots els públics. A més, hi hau­rà un pes­se­bre vi­vent al CC Tri­ni­tat Ve­lla (21/12). Fi­nal­ment, po­dreu veu­re Els pas­to­rets al Fo­ment Mar­ti­nenc (del 22/12 al 4/1), par­ti­ci­par en els ta­llers na­da­lencs del CC Can Fe­li­pa, del Ca­sal de Bar­ri del Po­ble­nou i del Mu­seu del Dis­seny, i can­tar al Và­lius Ka­ra­oke de Na­dal, a la Sa­la Vol (25/12).

Bar­ce­lo­na.cat/na­dal

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.