Bus­co ma­rit per a la me­va do­na

La Vanguardia - Què Fem - - T TEATRE - RA­MON OLI­VER

Com són les ita­li­a­nes! Po­bre de qui els pren­gui quel­com que els per­tany –i menys en­ca­ra, si es trac­ta de l’ob­jec­te dels seus amors–, per­què són capa­ces de tra­ves­sar mig món, adop­tar la dis­fres­sa que cal­gui i se­duir el pit­jor ene­mic per re­cu­pe­rar-ho. No és es­trany que el bei Mus­ta­fà (tan to­cat de de­li­ris de gran­de­sa que fins i tot ca­mi­na da­munt les ai­gües), de tant sen­tir par­lar del ca­ràc­ter im­pe­tu­ós i apas­si­o­nat de les ita­li­a­nes i de la se­va be­lle­sa, ha­gi de­ci­dit ca­sar-se amb una d’elles. I, de pas­sa­da, des­fer-se de la se­va es­po­sa El­vi­ra, que ten­deix a la pe­dan­te­ria i que no sap ni plan­xar. Però no us feu mala sang, fe­mi­nis­tes, que aques­ta òpe­ra la va com­pon­dre el jo­ve­net Ros­si­ni (vin­ti-una pri­ma­ve­res te­nia lla­vors el pre­coç fu­tur cre­a­dor d’El bar­ber de Se­vi­lla) amb l’únic i molt sa­lu­da­ble ob­jec­tiu de di­ver­tir d’allò més el pú­blic ve­ne­cià que va as­sis­tir a la tri­om­fal es­tre­na mun­di­al de l’obra l’any 1813. I, se­gons Stend­hal –que con­si­de­ra­va aques­ta obra “la per­fec­ció del gè­ne­re bu­fo”–, no hi ha­via lla­vors al món ciu­tat més ale­gre que Ve­nè­cia. Té Bar­ce­lo­na tan­tes ga­nes de gres­ca com la Ve­nè­cia del se­gle Ho po­drem com­pro­var grà­ci­es al re­torn – des­prés d’una ab­sèn­cia de dè­ca­des– d’aquest di­ver­ti­ment pro­ta­go­nit­zat per la Isa­be­lla, la ita­li­a­na en qües­tió, que no es re­sig­na que el seu es­ti­mat Lin­do­ro ha­gi es­tat re­du­ït a la con­di­ció d’es­clau per ter­res al­ge­ri­a­nes. De fet, Mus­ta­fà el veu com un can­di­dat ide­al per ca­sar-lo amb la se­va do­na i fer que pas­si de­fi­ni­ti­va­ment a la ca­te­go­ria d’ex. Per cert, Ros­si­ni

L’ITA­LI­A­NA IN ALGERI

ja es va tro­bar fet l’ar­gu­ment d’aques­ta obra –que re­cor­da una mi­ca aquell al­tre de la mo­zar­ti­a­na El rap­te del ser­rall–, per­què va po­sar mú­si­ca a un lli­bret de se­go­na mà que ha­via fet ser­vir an­te­ri­or­ment un al­tre com­po­si­tor; en aque­lla èpo­ca, al món de l’òpe­ra ja s’ha­via in­ven­tat el re­ci­clat­ge.

En qual­se­vol cas, com po­deu veu­re, la Isa­be­lla sí que té al­gu­na co­sa de fe­mi­nis­ta avan­ça­da al seu temps. Quel­com que el mun­tat­ge di­ri­git per Vit­to­rio Bo­as­sa vol re­mar­car, sen­se per­dre de vis­ta el ta­ran­nà fes­tiu d’una obra en la qual –per po­sar un exem­ple cè­le­bre– el ge­ni de Ros­si­ni és capaç de trans­for­mar allò que pas­sa pel cap dels pro­ta­go­nis­tes en un sep­tet d’ono­ma­to­pe­ies tan ab­sur­des com di­ver­ti­des. DE GIOACHINO ROS­SI­NI. LLI­BRET: AN­GE­LO ANELLI. DIR. MU­SI­CAL: RICCARDO FRIZZA. DIR. D’ES­CE­NA: VIT­TO­RIO BOASSO. INT.: LU­CA PISARONI, VARDUHI ABRAHAMYAN, SA­RA BLANCHL. LLOC: LI­CEU. LA RAM­BLA, 51. ME­TRO: LI­CEU (L3). TEL.: 902 787 397. DEL 13 AL 23/12. HO­RA­RI: 20H; 22/12, 18H; 23/12, 17H. PREU: 12 - 283,50€. 12% DE DTE. En­tra­das­de­van­guar­dia.com

RHU­MANS

Ai­xò s’aca­ba: la com­pa­nyia Rhum & cia. po­sa fi a una ex­cel·lent tri­lo­gia que va co­men­çar re­tent ho­me­nat­ge al lla­vors re­cent­ment des­a­pa­re­gut pa­llas­so Joan Mon­ta­nyès ‘Mon­ti’. I que, amb Jordi As­pa, aca­ba re­cor­dant-nos fi­lo­sò­fi­ca­ment que tot bon pa­llas­so sap com tro­bar les fis­su­res que ama­ga la raó i dei­xar-les en evi­dèn­cia, men­tre ens fi­ca per ter­renys sur­re­a­lis­tes en els quals, en­tre ri­a­lles, s’in­tu­eix tam­bé l’om­bra de la tris­te­sa. LLOC: TEATRE LLIU­RE GRÀ­CIA. DA­TA: FINS AL 30/12. HO­RA­RI: DE DC. A DV., 20.30H; DS., 17.30 I 21H; DG., 18H. PREU: 8 - 23€.

15% DE DTE. • Te­a­tre­lliu­re.com I una odis­sea can­ta­da que po­sa­rà a pro­va les cor­des vo­cals del ma­teix Ulis­ses. Des­prés de l’èxit ob­tin­gut amb ‘Alle­gro’ i ‘Ope­ret­ta’, la tren­te­na d’in­tèr­prets que for­men Cor de Teatre ha de­ci­dit anar-se’n a la que pot­ser si­gui la guer­ra més cè­le­bre de tots els temps. I ho fa­rà sen­se més ar­mes que el cant ‘a ca­pe­lla’ i un sen­tit de l’hu­mor capaç de fer riu­re el ma­teix Ho­mer, l’au­tor dels dos grans po­e­mes èpics que ins­pi­ren el bèl·lic di­ver­ti­ment mu­si­cal. LLOC: TNC. DA­TA: DEL 13 AL 30/12. HO­RA­RI: 19/12, 19H; 26/12, 20H; DE DJ. A DS., 20H; DG., 18H. PREU: 10 - 20€. EN­TRA­DA 13€.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com La vo­leu conèi­xer? No la tro­ba­reu pas a cap ‘fre­ak show’, si­nó es­ti­ra­da al ter­ra d’un la­va­bo des­prés d’ha­ver-se fi­cat per les ve­nes una so­bre­do­si de con­su­mis­me i cul­tu­ra es­com­bra­ria. I pro­ta­go­nit­zant un es­pec­ta­cle que les cre­a­do­res Bàr­ba­ra Mes­tan­za i Ana Ru­jas as­se­gu­ren que té quel­com d’au­to­bi­o­grà­fic. LLOC: SA­LA ATRIUM. DA­TA: DEL 12/12 AL 6/1. HO­RA­RI: DE DC. A DS., 20.30H; DG., 19H. PREU: 8 - 12€.

50% DE DTE. Te­a­tri­um.cat La tri­pu­la­ció d’Els Pi­ra­tes co­man­da­da per Adrià Au­bert re­cu­pe­ra aques­ta co­mè­dia de Shakes­pe­a­re que ja va pre­sen­tar al Maldà. Però ho fa re­vi­sant a fons el mun­tat­ge ori­gi­nal, per tal que aquest di­ver­ti­ment amb trets d’amar­gor, ple de fal­ses iden­ti­tats se­xu­als i pa­ranys emo­ci­o­nals, llu­ei­xi en­ca­ra més. LLOC: TEATRE AKADEMIA. DA­TA: DEL 12/12 AL 13/1. HO­RA­RI: DE DC. A DS., 20.30H; DG., 18H. PREU: 18 - 22€. 25% DE DESCOMPTE. Te­a­tre­aka­de­mia.cat

• •

FO­TO: DA­VID RUANO

Tro­ia, ‘a ca­pe­lla’.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.