“Ara mar­xem, però pen­so tor­nar en a gun mo­ment”

La Vanguardia - Què Fem - - MM SICA - ORI­OL RO­DRÍ­GUEZ

Els Ja­ra­be de Pa­lo de Pau Do­nés s’aco­mi­a­den de Bar­ce­lo­na amb dos con­certs a la sa­la Luz de Gas amb to­tes les en­tra­des ex­hau­ri­des. Du­es vet­lla­des, les del di­me­cres 12 i el di­jous 13, en què, so­ta el nom de Ja­ra­be con­tra el Càn­cer i en­vol­tats d’amics com Ma­no­lo Gar­cía, Luz Ca­sal i Da­ni Mar­tín, la re­cap­ta­ció es des­ti­na­rà a la in­ves­ti­ga­ció d’aques­ta malal­tia.

L’any 2015 ja ens vas do­nar Ja­ra­be con­tra el Càn­cer, una ini­ci­a­ti­va que has re­cu­pe­rat tres anys des­prés.

L’any que em van di­agnos­ti­car càn­cer, exac­te, ja vam or­ga­nit­zar aquest con­cert i va anar su­per­bé. Vam re­co­llir mol­ta pas­ta per a la in­ves­ti­ga­ció. In­ves­ti­gar re­que­reix un su­port eco­nò­mic i jo, amb la me­va mú­si­ca, hi puc con­tri­buir. Els dos úl­tims anys he es­tat molt fi­cat en les gi­res de ce­le­bra­ció del meu cin­quan­tè ani­ver­sa­ri i els vint de Ja­ra­be de Pa­lo, però aques­ta és una ini­ci­a­ti­va que con­ti­nu­a­ré fent, i aquest any to­ca­va. Vull des­ta­car que, tot i que les en­tra­des s’han ex­hau­rit, hi ha una fi­la ze­ro des de la qual tot­hom que vul­gui pot fer apor­ta­ci­ons.

Per la te­va re­lle­vàn­cia com a mú­sic, et sents amb l’obli­ga­ció d’or­ga­nit­zar aquests con­certs i con­ti­nu­ar cons­ci­en­ci­ant la gent de la ne­ces­si­tat de do­nar su­port a la in­ves­ti­ga­ció?

No em sen­to amb l’obli­ga­ció de res, tret d’edu­car la me­va fi­lla i pas­sar temps amb ella. Però, m’agra­di o no, tinc càn­cer i el meu som­ni és anar un dia a l’on­cò­lo­ga i que em di­gui que han tro­bat una pas­ti­lla que quan me la pren­gui em cu­ra­ré i no hau­ré de pas­sar per qui­mi­o­te­rà­pia ni m’hau­ran d’ope­rar mai més.

S’aprèn a con­viu­re amb el càn­cer?

En el meu cas, to­tal­ment. Aques­tes úl­ti­mes set­ma­nes, per exem­ple, he es­tat fent qui­mi­o­te­rà­pia i he con­ti­nu­at fent con­certs sen­se cap pro­ble­ma. I dos di­es des­prés dels con­certs a Luz de Gas mar­xa­ré a Mè­xic per fer un es­pec­ta­cle amb una or­ques­tra fil­har­mò­ni­ca. I el 22 ens aco­mi­a­da­rem amb el con­cert de Tar­ra­go­na, i allà pensem fer-la ben gros­sa.

Se­ran dos con­certs es­pe­ci­als per­què, a més de la cau­sa so­li­dà­ria, es­ta­ràs en­vol­tat d’amics.

Sí, a di­fe­rèn­cia de l’edi­ció del 2015, aques­ta ve­ga­da he tru­cat a uns quants ami­go­tes, a a

eguiu l e de que vin­dran a can­tar can­çons se­ves. Són dos con­certs de Ja­ra­be de Pa­lo però amb apa­ri­ci­ons es­pe­ci­als de gent com Ma­no­lo Gar­cía, Luz Ca­sal, Ro­sa­na, Car­los Tar­que, d’M-Clan, An­to­nio Oroz­co, Ru­lo, La Ma­ri, de Cham­bao, i l’ita­lià Kekko Sil­ves­tre fent te­mes pro­pis. L’únic que fa­rà un te­ma de Ja­ra­be és Da­ni Mar­tín, que em va dir que ve­nia però que vo­lia can­tar Agua. A tots els es­tic su­pera­gra­ït. Es van su­mar a la pro­pos­ta des del mi­nut u. No­més en tro­bo a fal­tar un, An­to­nio Ve­ga. Però ja fa­rem que vin­gui des d’allà on si­gui.

Tal com ex­pli­ca­ves, el 22 ac­tu­eu a Tar­ra­go­na en el que se­rà el vos­tre úl­tim con­cert.

El pe­núl­tim, per­què ara mar­xem, però pen­so tor­nar en al­gun mo­ment! Tinc sen­ti­ments con­tra­po­sats. Tinc mol­tes ga­nes de co­men­çar aques­ta no­va eta­pa fent al­tres co­ses que no si­guin no­més mú­si­ca... Però és que ai­xò m’agra­da molt [riu].

JA­RA­BE DE PA­LO

ari! ES­TIL: POP ROCK. LUZ DE GAS. MUNTANER, 246. LUZ DE GAS (L5). DI­ME­CRES 12 I DI­JOUS 13, A LES 21H. PREU: EN­TRA­DES EX­HAU­RI­DES. El can­tau­tor ga­di­tà Jo­sé Luis Fi­gue­reo o, el que és el ma­teix, El Bar­rio re­viu­rà els te­mes de ‘Las cos­tu­ras del al­ma’ (2017) des del mag­ne es­ce­na­ri del Pa­lau Sant Jordi. PA­LAU SANT JORDI. PG. OLÍM­PIC, 5-7. TEL.: 934 26 20 89. ME­TRO: ES­PA­NYA (L1, L3). HO­RA: 21.30H. PREU: EN­TRE 28,50€ I 49,50€. Ticket­mas­ter.es

• MI­GUEL CAMPELLO Rum­ba rock

Lí­der d’El Bic­ho en temps pre­tè­rits, Mi­guel Campello aca­ba de pu­bli­car ‘En­tre mil his­to­ri­as’ (2018), quart lliu­ra­ment que ell ma­teix ha de­fi­nit com a ‘sa­ga cha­tar­re­ra’. APOLO. NOU DE LA RAM­BLA, 113. TEL.: 934 41 40 01. ME­TRO: PA­RAL·LEL (L2, L3). HO­RA: 21H. PREU: 20€ AN­TI­CI­PA­DA, 25€ A TA­QUI­LLA. Ticke­tea.com

Di­lluns, 10

JAIN In­die pop

Va ser una de les sen­sa­ci­ons del Cru­ï­lla del 2017. Ara, la can­tant fran­ce­sa tor­na a Bar­ce­lo­na per cap­ti­var-nos amb el re­per­to­ri de ‘Soul­di­er’ (2018). APOLO. NOU DE LA RAM­BLA, 113. TEL.: 934 41 40 01. ME­TRO: PA­RAL·LEL (L2, L3). HO­RA: 21H. PREU: 23€ PREU ÚNIC.

Ticket­mas­ter.es

Di­marts, 11

MERIDIAN BROTHERS Elec­trò­ni­ca

Des de Bo­go­tà, una de les pro­pos­tes més ex­ci­tants de l’Amèrica Lla­ti­na, ba­te­do­ra on s’en­tre­mes­cla l’elec­trò­ni­ca amb els rit­mes tra­di­ci­o­nals del Ca­rib del seu pa­ís. LA[2]. NOU DE LA RAM­BLA, 113. TEL.: 934 41 40 01. La 50a edi­ció del Fes­ti­val de Jazz de Bar­ce­lo­na viu un mo­ment cul­mi­nant amb el re­ci­tal pro­ta­go­nit­zat per du­es de les grans fi­gu­res del gè­ne­ra a ca­sa nos­tra: Andrea Mo­tis i Ig­na­si Ter­ra­za. PA­LAU DE LA MÚ­SI­CA CA­TA­LA­NA. PA­LAU DE LA MÚ­SI­CA, 4-6. TEL.: 932 95 72 00. ME­TRO: UR­QUI­NA­O­NA (L1, L4).HO­RA: 21H. PREU: EN­TRE 15€ I 44€.

15% DE DESCOMPTE

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

Di­jous, 13

Jazz CH­RIS­TI­NA RO­SEN­VIN­GE In­die pop

Re­co­ne­gu­da re­cent­ment amb el Pre­mi Na­ci­o­nal de les Mú­si­ques Ac­tu­als, Ch­ris­ti­na Ro­sen­vin­ge se su­ma al ci­cle de con­certs Curt­cir­cuit pre­sen­tant ‘Un hom­bre ru­bio’ (2018). NO­TA 79. VALLIRANA, 79. TEL.: 669 89 31 40. ME­TRO: LESSEPS (L3). HO­RA: 21.30H. PREU: TO­TES LES EN­TRA­DES EX­HAU­RI­DES.

MATT­HEW SWE­ET In­die rock

‘To­mor­row’s Daugh­ter’ (2018) és el nou tre­ball del nord-ame­ri­cà Matt­hew Swe­et, mag de les me­lo­di­es plus­quam­per­fec­tes. UPLO­AD. AV. DE FRAN­CESC FER­RER I GUÀR­DIA, 13. TEL.: 932 28 98 08. ME­TRO: ES­PA­NYA (L1, L3). HO­RA: 21H. PREU: 20€ PREU ÚNIC. Ticke­tea.com

Ja­ra­be de Pa­lo, do­ble ra­ció de xa­rop per a l’es­pe­ran­ça, a Luz de Gas.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.