+ con­certs

La Vanguardia - Què Fem - - MM SICA -

Di­ven­dres, 7

L.A. In­die Rock

Els ma­llor­quins L.A. po­sen fi a la se­va tra­jec­tò­ria amb una gi­ra que aquest ves­pre fa es­ca­la a la sa­la Bikini de Bar­ce­lo­na. BIKINI. AV. DI­A­GO­NAL, 547. TEL.: 933 22 08 00. ME­TRO: MARIA CRIS­TI­NA (L3). HO­RA: 20H. PREU: 18€ PREU ÚNIC.

Ticket­mas­ter.es

Dis­sab­te, 8

CHUCK PROPHET & CHAR­LIE SEXTON Rock

En el pas­sat, mem­bre de Gre­en on Red, el pri­mer; in­te­grant de la ban­da de Bob Dy­lan, el se­gon, s’han reu­nit per in­ter­pre­tar ín­te­gra­ment el ‘So­me Girls’ (1978) de The Ro­lling Sto­nes. RAZZ­MA­TAZZ 2. ALMOGÀVERS, 122. TEL.: 933 20 82 00. ME­TRO: MA­RI­NA (L1). HO­RA: 21.15H . PREU: 18€ AN­TI­CI­PA­DA, 25€ A TA­QUI­LLA.

Hous­ton­party­mu­sic.com

• EL BAR­RIO Fla­menc, rum­ba

ME­TRO: PA­RAL·LEL (L2, L3). HO­RA: 21H. PREU: 9€ AN­TI­CI­PA­DA, 12€ A TA­QUI­LLA.

No­tiku­mi.com

• SÍLVIA PÉREZ CRUZ & MARCO MEZQUIDA Can­çó d’au­tor, jazz

És una de les nits més es­pe­ra­des del Mil·len­ni. La veu se­do­sa de Sílvia Pérez Cruz es fon­drà amb el sub­til pi­a­no de Marco Mezquida per do­nar vi­da a can­çons prò­pi­es, po­pu­lars i d’al­tres. PA­LAU DE LA MÚ­SI­CA CA­TA­LA­NA. PA­LAU DE LA MÚ­SI­CA, 4-6. TEL.: 932 95 72 00. ME­TRO: UR­QUI­NA­O­NA (L1, L4). HO­RA: 21H. PREU: EN­TRA­DES EX­HAU­RI­DES.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

TOM WALKER In­die folk

En­ca­ra no ha de­bu­tat de llarg i ex­hau­reix to­tes les en­tra­des allà on ac­tua a An­gla­ter­ra. A Bar­ce­lo­na, Tom Walker des­ve­la­rà les can­çons del seu àl­bum de de­but, ‘What a Ti­me to Be Ali­ve’, pre­vist per al 2019. RAZZ­MA­TAZZ. ALMOGÀVERS, 122. TEL.: 933 20 82 00. ME­TRO: MA­RI­NA (L1). HO­RA: 21H. PREU: 23€ PREU ÚNIC. Ticket­mas­ter.es

Di­me­cres, 12

ANDREA MO­TIS & IG­NA­SI TER­RA­ZA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.