Ani­ver­sa­ri a rit­me de jazz

AQUEST MES DE DESEM­BRE, EL FES­TI­VAL SAN MI­GUEL MAS I MAS CE­LE­BRA ELS 25 ANYS DE LA SE­VA UNIÓ AMB LA MÍ­TI­CA SA­LA JAMBOREE, OR­GA­NIT­ZANT UNA GRAN FES­TA MU­SI­CAL AMB EL MI­LLOR JAZZ EN DI­REC­TE

La Vanguardia - Què Fem - - MM SICA - QU­ÈFEM

Cla­ren­ce Bekker Band, Ho­ra­cio Fu­me­ro, Pe­dro Ja­vi­er Gonzá­lez,Randy Gre­er, Ig­na­si Ter­ra­za, Txell Sust, Au­gust Thar­rats Trio,Aa­ron Aber­nathy, Ju­li­an Vaug­han i Paul Stocker són al­guns dels ar­tis­tes des­ta­cats en la ce­le­bra­ció del Jamboree & San Mi­guel 25 ye­ars­to­get­her, aquest mes de desem­bre.

El di­lluns 17 de desem­bre es fa­rà un con­cert ex­cep­ci­o­nal al Teatre Tívoli (la res­ta són tots al Jamboree) amb la Cla­ren­ce Bekker Band i con­vi­dats, que fa­ran un con­cert molt es­pe­ci­al de Na­dal ( Ch­rist­mas Story).

El 1993, un any des­prés de la se­va re­o­ber­tu­ra, Mas i Mas es va fer càr­rec del Jamboree. Els nous ges­tors es van mar­car com a ob­jec­tiu re­cu­pe­rar el pres­ti­gi amb el qual la ca­va de la pla­ça Re­ial va es­de­ve­nir un dels clubs de jazz més im­por­tants d’Eu­ro­pa du­rant la dè­ca­da dels 60, és a dir, amb una pro­gra­ma­ció que com­bi­nés el bo i mi­llor de l’es­ce­na lo­cal, na­ci­o­nal i in­ter­na­ci­o­nal de la mú­si­ca ne­gra.

En­guany, quan es com­pleix un quart de se­gle d’aque­lla fi­ta,Mas i Mas ha pre­pa­rat una pro­gra­ma­ció es­pe­ci­al amb un se­guit d’ar­tis­tes que van ser molt po­pu­lars du­rant els pri­mers temps de la no­va era del Jamboree. En al­guns ca­sos, són pro­pos­tes que tor­nen ex­pres­sa­ment a la ca­va de la pla­ça Re­ial amb mo­tiu d’aquest ani­ver­sa­ri. Aquests són els con­certs des­ta­cats de desem­bre:

1 i 2 de desem­bre

AT­xell Sust & Au­gust Thar­rats Trio. 20h i 22h. Jamboree

És una de les for­ma­ci­ons de jazz­blu­es-swing amb més so­le­ra i re­co­nei­xe­ment de l’es­ce­na na­ci­o­nal; un grup que va néi­xer el 1993 i que va ac­tu­ar al Jamboree amb for­ça as­si­du­ï­tat du­rant els anys 90. Ara, des­prés d’un llarg si­len­ci, re­tor­nen a la que fou ca­sa se­va du­rant una pi­la d’anys, per re­tro­bar-se amb el seu in­con­di­ci­o­nal pú­blic.

8 desem­bre

Aa­ron Aber­nathy

20h i 22h. Jamboree

Tot i que no va to­car en la pri­me­ra èpo­ca, el nord-ame­ri­cà Aa­ron Aber­naty re­pre­sen­ta l’es­pe­rit ini­ci­al amb el qual es va fer càr­rec del Jamboree Mas i Mas el 1993. Nas­cut a Cle­ve­land, ex­hi­beix un ta­lent ex­cep­ci­o­nal no no­més als te­clats si­nó tam­bé com a can­tant. A la pri­ma­ve­ra del 2015, Aber­nathy i el seu grup Nat Tur­ner van ac­tu­ar com a te­lo­ners de Black Milk a la se­va gi­ra eu­ro­pea. Es van gua­nyar lla­vors l’aqui­es­cèn­cia del pú­blic, grà­ci­es a la se­va mag­ní­fi­ca com­bi­na­ció de veus ins­pi­ra­des en el gòs­pel, amb can­vis sob­tats i girs de funk que re­ve­len n in­flu­èn­ci­es de Prin­ce ce i Ja­mes Brown.

17 desem­bre

Cla­ren­ce Bekker Band ‘A Ch­rist­mas Story’. 20:30h. Teatre Tívoli

El pas­sat 31 de d’agost, Cla­ren­ce Bekker i la se­va ban nda ens van re­ga­lar un con­cert his­tò­ric a la clo­en­da del San Mi­guel Mas i Mas Fes­ti­val. Amb l’ob­jec­tiu de su­perar-se en ca­da ac­tu­a­ció, tor­na a reu­nir a la se­va ban­da i a tot el gran elenc de con­vi­dats, en el que se­rà una al­tra d’aques­tes nits èpi­ques a què ens té acos­tu­mats. En

sa­ques­ta oca­sió, el Na­dal se­rà el fil con­duc­tor d’aquest gran es­pec­ta­cle, en el marc de la ce­le­bra­ció dels 25 anys del Jamboree, on el can­tant ho­lan­dès re­pas­sa­rà la se­va prò­pia dis­co­gra­fia a més de sor­pren­dre’ns amb la se­va per­so­nal mi­ra­da dels grans clàs­sics de la mú­si­ca ne­gra.

18 desem­bre

Ho­ra­cio Fu­me­ro i Pe­dro Ja­vi­er Gonzá­lez

20h i 22h. Jamboree

El con­tra­bai­xis­ta ar­gen­tí va inau­gu­rar la no­va eta­pa del Jamboree com a part del Te­te Mon­to­liu Trio, que com­ple­ta­va el ba­te­ria Pe­er Wy­bo­ris. A més de ser un ex­tra­or­di­na­ri jazz­men, Fu­me­ro ac­tua so­vint al club bar­ce­lo­ní, on ha pre­sen­tat dese­nes de pro­pos­tes ori­gi­nals. En aques­ta pro­gra­ma­ció es­pe­ci­al ho fa­rà amb un dels seus grups més ce­le­brats: a du­et amb el to­ca­or Pe­dro Ja­vi­er Gonzá­lez. Fla­menc, tango, mi­lon­gas, zam­bas, cha­ca­re­ras, bu­le­rí­as i tan­gui­llos con­flu­ei­xen en un re­per­to­ri d’ana­da i tor­na­da, de ban­da i ban­da de l’oceà.

19 desem­bre

Ju­li­an Vaug­han, Paul Stocker i Paul Stout­ha­mer 20h i 22h. Jamboree. Ju­li­an Vaug­han és un ba­te­ria tot ter­reny que ha to­cat al ser­vei de tò­tems del blu­es­com ara Al­bert King i BB King, a més de for­mar part de for­ma­ci­ons his­tò­ri­ques de la mú­si­ca ne­gra bar­ce­lo­ni­na i de sig­nar una bri­llant carrera en so­li­ta­ri a la nos­tra ciu­tat. Per la se­va ban­da, Paul Stocker és un mú­sic amb una llar­ga ex­pe­ri­èn­cia en pro­pos­tes de jazz, mú­si­ques im­pro­a­des i, fins i tot, fla­menc. nal­ment, Paul Stout­ha­mer, un dels grans vi­o­lon­cel·li­ses del jazz eu­ro­peu.

25 i 26 de desem­bre

Randy Gre­er & Ig­na­si Ter­ra­za.

20h i 22h. Jamboree Ig­na­si Ter­ra­za és un dels pi­a­nis­tes que ha to­cat més cops al Jamboree des de la se­va re­o­ber­tu­ra. Tam­bé duu una pi­la d’anys ofe­rint ca­da Na­dal una ac­tu­a­ció úni­ca amb el seu trio i la col·la­bo­ra­ció es­pe­ci­al del can­tant Randy Gre­er. Més in­for­ma­ció:

Ma­si­mas.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.