Una pro­pos­ta in­te­gral

La Vanguardia - Què Fem - - A ART -

El pro­jec­te és més am­pli i ar­ri­ba­rà als deu dis­tric­tes de la ciu­tat per mit­jà d’ac­ti­vi­tats pe­da­gò­gi­ques –im­pres­cin­di­ble el ta­ller de cò­mic del gui­neà Ra­mon Eso­no–, la pla­ta­for­ma ra­di­o­fò­ni­ca Rà­dio Àfri­ca, les in­ter­ven­ci­ons de tres en­ti­tats, com Iri­dia, i una pu­bli­ca­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.