Les tra­di­ci­ons fa­mi­li­ars

EL RES­TAU­RANT CA L’ARPA DE BANYOLES APOS­TA PEL PRO­DUC­TE LO­CAL EN UN ES­PAI CEN­TE­NA­RI

La Vanguardia - Què Fem - - R RESTAURANTS - ÒS­CAR GÓ­MEZ

A sol i se­re­na, al mig del pati, una enor­me am­po­lla es­fè­ri­ca ple­na de ra­ta­fia ma­ce­ra len­ta­ment i cal­ma­da. La fa­mí­lia ela­bo­ra ca­da any ra­ta­fia o no­ci­no (ver­sió ita­li­a­na des­pu­lla­da d’aro­mà­tics). “Una ve­ga­da ens vam des­cui­dar una pro­duc­ció i ens en vam ado­nar al cap de sis anys. Te­nim un no­ci­no de sis anys es­pec­ta­cu­lar... ja ens en que­den ben po­ques am­po­lles”, ens ex­pli­ca Pe­re Arpa, cui­ner i pro­pi­e­ta­ri del lo­cal. Se­rà el fi­nal per­fec­te per a un àpat d’al­ta cui­na clàs­si­ca amb mi­ra­da de tra­di­ció ca­ta­la­na. El res­tau­rant té es­tre­lla Mic­he­lin i és a l’an­ti­ga ca­sa pai­ral de la fa­mí­lia. “On ara hi ha el men­ja­dor, la me­va àvia as­se­ca­va els alls. A Banyoles els alls van ser una ins­ti­tu­ció fins que el preu de la ter­ra ja no ho fe­ia ren­di­ble”. On abans reg­na­va l’aro­ma sul­fu­ro­sa dels alls, ara tro­bem una sa­la es­pa­io­sa ves­ti­da amb ele­gant so­bri­e­tat. Tau­les enor­mes (enor­mes!) molt se­pa­ra­des, ro­ba fi­na, vai­xe­lla de lu­xe i su­au am­bi­en­ta­ció mu­si­cal d’ar­pe­gis al pi­a­no. Am­bi­ent re­la­xat, de­ci­bels ra­sants i co­mo­di­tat ab­so­lu­ta. Un fi­nes­trot

Les tau­les, molt am­ples, per­me­ten men­jar amb to­ta co­mo­di­tat. A so­ta, ter­ri­na de cap de porc. a la cui­na dei­xa veu­re les ana­des i vin­gu­des del cui­ner. Al men­ja­dor, Montse Lao por­ta la ba­tu­ta (con­vé dei­xar-se re­co­ma­nar, gran des­co­bri­ment del Mi­ra­be­lles 2015) i té el su­port dis­cret i efi­caç de Pol Pa­ra­rols. Un gran equip. Sa­bors de ben­vin­gu­da

El còc­tel de ben­vin­gu­da

( ama­ret­to, po­ma ver­da, cí­trics i gin­ge­bre) des­per­ta les pa­pil·les sen­se sa­tu­rar. Se­gueix el ra­vi­o­li de po­ma amb bo­ti­far­ra ne­gra i el car­pac­cio de cap de porc amb pi­nyons i ceps. Els plats s’ei­xam­plen en mi­des i com­ple­xi­tat gra­du­al­ment: es­pec­ta­cu­lar tim­bal de bou de mar amb cre­mós d’al­vo­cat. La fi­na carn del crustaci pi­ca­da i sal­sa­da amb oli i una sa­lu­ta­ció de io­gurt. Al­vo­cat en cre­ma, com una ma­io­ne­sa ve­ge­tal. Mos­se­ga­da fres­ca de ma­risc que re­cor­da llu­nya­na­ment una en­sa­la­da rus­sa d’al­tes pres­ta­ci­ons. Punt sa­la­brós de ca­vi­ar, que, si bé no mo­les­ta, tam­poc li cal. Ai­xí de bo­na és la co­sa! Com­pro­mís lo­cal

Els gui­sats apa­rei­xen en for­ma de gall de po­ta ne­gra amb ce­le­rí (ra­ça nas­cu­da al Pe­ne­dès, exem­plars cri­ats a la Gar­rot­xa). Els pe­drers i les cres­tes ens els crus­pim sal­tats amb es­pàr­recs baby. Car­no­si­tats elàs­ti­ques. Aug­men­ta la po­tèn­cia amb els peus de porc crui­xents amb fet­ge gras: un­tu­o­sa quei­xa­la­da, pe­ti­ta tor­re de ge­la­ti­nes por­ci­nes in­ter­ca­la­des amb crui­xents là­mi­nes de gla­ça mar­ra­na. Aca­bem amb un mar i mun­ta­nya de ba­ca­llà con­fi­tat amb can­sa­la­da i bo­ti­far­ra, mon­ge­tes eco per alleu­ge­rir el plat. Per postres, com­pro­mís amb el món lo­cal: un ge­lat de llet d’un ra­mat de deu va­ques que vi­uen a to­car, que s’acom­pa­nya de gra­nis­sat d’al­fà­bre­ga, ge­lat de gerds i ge­lat de ma­dui­xa. Con­junt com­plex de fres­cor ar­ra­bas­sa­do­ra i pre­sèn­cia es­pec­ta­cu­lar. Bon brow­nie amb ca­ca­uet, cre­mós i in­tens al pa­la­dar. Co­pe­ta de no­ci­no, ca­fè i cap a ca­sa. Amb el som­riu­re po­sat.

CA L’ARPA

●●●● ●

PG. DE LA IN­DÚS­TRIA, 5. BANYOLES. TEL: 972 572 353. HO­RA­RIS:

DE 13 A 15.30H I DE 21 A 23H; DIU­MEN­GE NIT, DI­LLUNS I DI­MARTS MIG­DIA, TAN­CAT. PREU MIT­JÀ: 60€.

Ca­lar­pa.com

• MÉS A PROP DEL DEL­TA

Els ger­mans Fran i Jo­a­quim López aca­ben de fer un pas més per por­tar el Del­ta a Bar­ce­lo­na. El nou es­pai Xer­ta Ta­pas Bar ens per­met gau­dir de ta­pes i pla­ti­llos d’al­tís­si­ma qua­li­tat per un preu mit­jà de 25 eu­ros. No us per­deu pro­pos­tes com el ca­ne­ló d’ànec sal­vat­ge amb bei­xa­mel de trom­pe­tes de la mort, els mus­clos del Del­ta amb sal­sa ma­ri­ne­ra o els di­ver­tits fal­sos xur­ros amb xo­co­la­ta (ela­bo­rats amb ba­ca­llà i sal­sa de ma­risc i tin­ta de ca­la­mar). XER­TA TA­PAS BAR. HO­TEL OHLA EI­XAM­PLE. CÒRSEGA, 289. Xer­ta­res­tau­rant.com

DO­CU­MENT VINÍCOLA

El món del vi es­tà ple d’his­tò­ri­es de pro­duc­tors lo­cals que han de­di­cat to­ta la vi­da al con­reu i la pro­duc­ció d’una be­gu­da es­tre­ta­ment lli­ga­da a l’en­torn. Per ai­xò, el celler fa­mi­li­ar del Pe­ne­dès Gramona, que apos­ta per la bi­o­di­nà­mi­ca, aca­ba de llan­çar ‘Les veus del vi’, un pro­jec­te au­di­o­vi­su­al que comp­ta amb l’opi­nió de di­ver­sos ex­perts del sec­tor. Tot i que es­tan es­pe­ci­a­lit­zats en vins es­cu­mo­sos d’al­ta qua­li­tat, a Gramona tam­bé ela­bo­ren vins tran­quils i dol­ços per a tot ti­pus de ma­ri­dat­ges.

Gramona.com

• •

FO­TOS: JAU­ME LIS/LACUINA VI­SU­AL

Un ma­ri­dat­ge molt ele­gant.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.