Ex­clu­si­vi­tat de tem­po­ra­da

AVANT­GUAR­DA I PRO­DUC­TES FRESCOS REVISITEN LA TRA­DI­CIÓ MEDITERRÀNIA AL RES­TAU­RANT CACHITOS DI­A­GO­NAL

La Vanguardia - Què Fem - - R RESTAURANTS - ADRIÀ PUÉRTOLAS

Amb una ofer­ta ba­sa­da en la cui­na mediterrània, el Cachitos Di­a­go­nal pre­sen­ta una pro­pos­ta fres­ca i amb tocs avant­guar­dis­tes que l’ha con­ver­tit, tres anys des­prés d’obrir, en una re­fe­rèn­cia de la part al­ta. Una apos­ta de­ci­di­da pel pro­duc­te de tem­po­ra­da i per una car­ta que com­bi­na ta­pes i plats con­tun­dents per a tots els gus­tos. Si­tu­at a la cru­ï­lla en­tre Di­a­go­nal i Bal­mes, el Cachitos tam­bé pot pre­su­mir de lo­cal. A l’es­ta­bli­ment, es­pa­iós, hi pre­do­mi­na un es­til clàs­sic, en un am­bi­ent cà­lid, ele­gant i chic. Un en­torn per­fec­te per re­la­xar-se i po­der gau­dir de la gas­tro­no­mia en bo­na com­pa­nyia.

Les pro­pos­tes de la car­ta

A càr­rec del xef Jo­sé Ve­ga, la car­ta es renova cons­tant­ment, adap­tant-se als pro­duc­tes més frescos de ca­da es­ta­ció. N’és un bon exem­ple la sec­ció ac­tu­al de­di­ca­da a la tò­fo­na blan­ca, amb es­pe­ci­a­li­tats com el ri­sot­to, els mag­ní­fics ca­ne­lons de fo­ie-gras (un dels plats que us re­co­ma­nem més) o l’ou fer­rat amb Par­men­ti­er. Però, si pre­fe­riu grans clàs­sics, us re-

El lo­cal té di­ver­sos es­pais que s’adap­ten a ca­da oca­sió. A so­ta, els ca­ne­lons de fo­ie-gras i tò­fo­na. co­ma­nem que tas­teu la pa­e­lla de lla­gos­ta o de ver­du­res de tem­po­ra­da, ela­bo­ra­des amb una pa­e­lla molt fi­na i sem­pre al punt de so­car­rat, o l’ar­ròs cal­dós de lla­màn­tol. Sen­se obli­dar al­tres pro­pos­tes sa­bo­ro­ses, com l’ex­cel·lent en­sa­la­da rus­sa, el tàr­tar de to­nyi­na blu­e­fin, les gam­bes de Palamós o les os­tres Gi­llar­de­au, con­si­de­ra­des per molts les mi­llors del món. Pro­duc­tes prè­mi­um per a un en­torn prè­mi­um.

Mil i una postres

Dei­xeu tam­bé un es­pai per gau­dir de la de­li­ci­o­sa tor­ra­da de San­ta Te­re­sa ca­ra­mel·lit­za­da amb ge­lat de vai­ni­lla, el pas­tís de for­mat­ge fresc amb cou­lis de gerds o el mon­ta­di­to de xo­co­la­ta amb Ca­vi­a­ri­o­li i sal de Mal­don. I aten­ció els amants del for­mat­ge, per­què en te­nen una tau­la temp­ta­do­ra, amb ma­jo­re­ro, man­xe­go, Tou dels Til·lers i for­mat­ge blau. Pro­pos­tes a les quals po­dreu su­mar al­gun com­bi­nat prè­mi­um o, per què no, una san­gria, de la qual ofe­rei­xen fins a 55 com­bi­na­ci­ons di­fe­rents.

CACHITOS DI­A­GO­NAL

●●● ●●

AV. DI­A­GO­NAL, 508. BAR­CE­LO­NA. TEL.: 932 527 381. HO­RA­RI: DE DIU­MEN­GE A DI­ME­CRES, DE 13 A 00H; DE DI­JOUS A DIS­SAB­TE, DE 13 A 3H. PREU MIT­JÀ: 35€. Cac­hi­tos­di­a­go­nal.com

A CÀR­REC DEL XEF JO­SÉ VE­GA, LA CAR­TA DEL RES­TAU­RANT ES RENOVA CONS­TANT­MENT, ADAP­TANT-SE CA­DA DIA ALS PRO­DUC­TES MÉS FRESCOS DE CA­DA ES­TA­CIÓ

FO­TO: JP ESCOBAR

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.