La ci­re­re­ta del pas­tís

La Vanguardia - Què Fem - - R RESTAURANTS -

Però ai­xò no és tot, per­què el Res­tau­rant Ca­sa­no­va en­ca­ra ama­ga mol­tes al­tres sor­pre­ses. En aca­bar l’àpat, po­dreu en­trar a la cui­na del lo­cal per tri­ar les postres que més us agra­din i, de pas­sa­da, veu­re en di­rec­te com tre­ba­lla tot l’equip. Aques­tes postres, a més, es po­den de­gus­tar en un agra­da­ble sa­ló amb llar de foc, ide­al per aca­bar l’àpat amb sa­bor dolç i gau­dir dels re­co­ma­na­bles ca­fès (de Co­lòm­bia i del Bra­sil) o bé d’una xo­co­la­ta des­fe­ta que us fa­rà en­trar en ca­lor. Sens dub­te, el mi­llor punt fi­nal per a aquest re­cor­re­gut gas­tro­nò­mic que us hau­rà per­mès tas­tar pro­duc­tes de la zo­na, des­co­brir in­gre­di­ents de­li­ci­o­sos del món i veu­re des de dins com es tre­ba­lla en un res­tau­rant gas­tro­nò­mic. To­ta una ex­pe­ri­èn­cia de gai­re­bé cinc ho­res que, de ben se­gur, guar­da­reu a la me­mò­ria. Més in­for­ma­ció: Res­tau­rant Ca­sa­no­va Bar­ri Ro­ve­llats

La Ble­da, 188

08731 Sant Mar­tí Sar­ro­ca Bar­ce­lo­na.

Te­lè­fon: 937 431 170 Me­nú de 7 plats: 50€ Me­nú de 13 plats: 99€ Re­ser­[email protected]­sa­no­va­rest.com Ca­sa­no­va­rest.com

• •

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.