Una cui­na trans­pa­rent

La Vanguardia - Què Fem - - R RESTAURANTS -

Tot ai­xò fa que el Res­tau­rant Ca­sa­no­va si­gui un es­pai molt par­ti­cu­lar, que vol con­ver­tir l’àpat en una ex­pe­ri­èn­cia in­o­bli­da­ble per a tots els co­men­sals. Per ai­xò ma­teix, a l’en­tra­da del lo­cal tro­ba­reu un sa­ló aco­lli­dor amb bu­ta­ques, on po­dreu tri­ar en­tre dos com­plets me­nús de de­gus­ta­ció ba­sats en el pro­duc­te de tem­po­ra­da, el pri­mer amb set plats i el se­gon amb tret­ze plats. En to­tes du­es pro­pos­tes tro­ba­reu una ba­se im­por­tant de cui­na tra­di­ci­o­nal ca­ta­la­na, si bé tam­bé hi ha es­pai per a la in­no­va­ció i, fins i tot, per a la in­tro­duc­ció d’in­gre­di­ents del món. Des­prés de tri­ar el me­nú, els vi­si­tants po­dreu gau­dir d’un ape­ri­tiu a la sa­la El Bosc, que us re­cor­da­rà els píc­nics que pre­ní­em al cos­tat de les bi­ci­cle­tes, al camp, per en­trar des­prés a una sa­la ele­gant amb no­més sis tau­les. Un fet que ens fa pen­sar com de per­so­na­lit­za­da és to­ta l’ex­pe­ri­èn­cia, ja que en tot mo­ment al­gu­na per­so­na de l’equip del res­tau­rant es­tà aten­ta a les ne­ces­si­tats de ca­das­cun dels co­men­sals. L’equip for­mat pel xef i els seus cui­ners ex­pli­ca per­so­nal­ment els plats a to­tes les tau­les, de­ta­llant com han pre­pa­rat ca­das­cu­na de les es­pe­ci­a­li­tats i oberts a con-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.