Tu­ris­me eno­lò­gic

La Vanguardia - Què Fem - - E ESCAPADES -

s’han trans­for­mat en cul­tu­ra, com ara els im­pres­si­o­nants po­blats ta­la­iò­tics que ens trans­por­ten amb gran fa­ci­li­tat a èpo­ques pas­sa­des. Un dels mi­llors és la Tor­re d’en Gal­més, on tro­ba­reu tant as­sen­ta­ments pre­ta­la­iò­tics (2000-1500/1000 aC) com ta­la­iò­tics (1500/1000-123 aC), i tam­bé el po­blat de Tre­pu­có, on es con­ser­va una de les tau­les més im­pres­si­o­nants de l’illa, cons­tru­ï­da en­tre el 800 i el 450 aC. En to­tal, hi ha més de 3.000 ta­la­iots re­par­tits per to­ta la ge­o­gra­fia me­nor­qui­na, fet que la con­ver­teix en un mu­seu a l’ai­re lliu­re ide­al per a amants de l’ar­que­o­lo­gia.

Una op­ció molt més re­cent, però tam­bé vin­cu­la­da a la re­cu­pe­ra­ció cul­tu­ral d’es­pais na­tu­rals, són les pe­dre­res de S’Hos­tal, po­pu­lar­ment cone­gu­des com a Lit­hi­ca. Aquest pro­jec­te sos­te­ni­ble ha re­cu­pe­rat unes an­ti­gues pe­dre­res de ma­rès aban­do­na­des per con­ver­tir-les en un mu­seu amb un la­be­rint de pe­dra, un cir­cuit bo­tà­nic, un jar­dí me­di­e­val i un es­pai per a con­certs i obres de teatre. Una bo­na op­ció si vi­si­teu Me­nor­ca en fa­mí­lia.

A la tar­da, i per seguir el lli­gam que hem tra­çat amb pe­dres i ro­ques, una bo­na op­ció és veu­re la posta de sol a la co­va d’en Xa­roi, que, tot i ser un en­cla­va­ment for­ça tu­rís­tic, aquests me­sos de l’any no es­tà tan mas­si­fi­cat.

L’illa dels pre­sos

Els dar­rers anys, Me­nor­ca ha

Al se­gle xix, l’illa de Llat­ze­ret es fe­ia ser­vir per po­sar els ma­ri­ners en qua­ran­te­na. A so­ta, una tau­la de Tre­pu­có. anat obrint es­pais que fa un temps es­ta­ven tan­cats al pú­blic, ofe­rint ai­xí una fi­nes­tra per com­pren­dre la se­va his­tò­ria re­cent. És el cas de l’illa Llat­ze­ret, si­tu­a­da dins el port de Maó i on s’ar­ri­ba en vai­xell. Va ser l’em­pla­ça­ment que les au­to­ri­tats van fer ser­vir per con­tro­lar i po­sar en qua­ran- te­na els ma­ri­ners dels més de 13.000 vai­xells que van en­trar al port del 1817 al 1919. Avui hi po­dreu fer vi­si­tes guia­des, per l’ex­tens re­cin­te, i apren­dre com fun­ci­o­na­va el sis­te­ma d’en­tra­des (i po­ques sor­ti­des) de ma­ri­ners, com eren les ha­bi­ta­ci­ons de pri­me­ra i se­go­na clas­se, el sis­te­ma per re­sar a la bo­ni­ca ca­pe­lla de Sant Se­bas­tià o qu­ant cos­ta­va un me­nú del dia o una co­pa de xam­pany a l’hos­tat­ge­ria.

Pas­sat mi­li­tar

Si el que vo­leu és te­nir unes vis­tes im­pres­si­o­nants de 360 graus so­bre l’illa i, a més, apren­dre’n la his­tò­ria mi­li- tar, po­deu de­di­car tot un dia a pas­se­jar per La Mo­la, una for­ta­le­sa im­pres­si­o­nant que abas­ta un mi­lió de me­tres qua­drats i que com­bi­na un mag­ní­fic dis­seny ar­qui­tec­tò­nic amb una mà d’obra ar­te­sa­na a l’ho­ra de ta­llar la pe­dra. Com que l’em­pla­ça­ment és ina­bas­ta­ble, us re­co­ma­nem llo­gar un bug­gie o una bi­ci­cle­ta elèc­tri­ca, o bé apun­tar-vos a les vi­si­tes guia­des dels ma­tins. No us per­deu la vi­si­ta al ca­nó Vickers –un dels més gros­sos de tot Es­pa­nya–, a les pe­dre­res i a la bo­ni­ca ga­le­ria es­pit­lle­ra­da. Ca­da ve­ga­da hi ha més cellers me­nor­quins que es de­di­quen a la pro­duc­ció de vi, com ara Bi­ni­tord, Hort de Sant Pa­tri­ci o Sa Mar­ja­le­ta. Al­guns or­ga­nit­zen vi­si­tes guia­des per com­pren­dre mi­llor el pro­cés d’ela­bo­ra­ció d’aques­ta be­gu­da o per gau­dir del vi en tas­tos i es­pais gas­tro­nò­mics. És el cas de Bo­de­gas Bi­ni­fa­det, que tam­bé dis­po­sa d’un es­pai molt re­co­ma­na­ble per tas­tar pro­duc­te lo­cal en un en­torn re­la­xant i na­tu­ral. El seu vi, que va des de la gam­ber­ra va­ri­e­tat Mer­lu­zo fins a la prè­mi­um Tan­ca, vol ex­pres­sar l’es­sèn­cia de Me­nor­ca, i per acon­se­guir-ho apos­ta per un sis­te­ma ho­lís­tic i bi­o­di­nà­mic de pro­duc­ció que, a llarg ter­mi­ni, vol re­cu­pe­rar va­ri­e­tats de ra­ïm au­tòc­to­nes. Una mos­tra més de la pas­sió que els me­nor­quins i les me­nor­qui­nes te­nen pel ter­ri­to­ri i per la se­va cul­tu­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.