Des­co­briu què hi ha dar­re­re de les fo­tos del Qu­èFem? per mit­jà d’emo­ti­onsAR,

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

una apli­ca­ció d’in­tel·li­gèn­cia vi­su­al que com­bi­na la re­a­li­tat aug­men­ta­da i el re­co­nei­xe­ment d’imat­ges. No­més heu de se­guir aquests pas­sos:

CE­LE­BRA­CIÓ MEDITERRÀNIA.

És una de les ma­ne­res més di­ver­ti­des i ago­sa­ra­des de do­nar la ben­vin­gu­da a l’any que co­men­ça. Des­ves­tir-se, que­dar­se en ba­nya­dor i en­trar a la Mediterrània sen­se por i amb mol­ta va­len­tia. El Pri­mer Bany de l’Any, es­de­ve­ni­ment que or­ga­nit­za des de fa una vin­te­na d’anys el Club Na­ta­ció At­lè­tic-Bar­ce­lo­ne­ta, se ce­le­bra ca­da 1 de ge­ner al mig­dia a la plat­ja de Sant Se­bas­tià. L’ac­ti­vi­tat té un ves­sant so­li­da­ri, ja que tot el que es re­col·lec­ta es des­ti­na als Amics de l’Hos­pi­tal del Mar per a la in­ves­ti­ga­ció i la llui­ta con­tra el càn­cer d’ova­ris. A més, per com­pen­sar la fre­dor de l’ai­gua i do­nar les grà­ci­es a tots els par­ti­ci­pants, se’ls do­na­rà un brou ca­lent per re­cu­pe­rar les for­ces quan s’aca­bi l’ac­ti­vi­tat. En­ca­ra que no en si­gueu so­cis, po­dreu ac­ce­dir 22a EDI­CIÓ DEL PRI­MER BANY DE L’ANY. PLAT­JA DE SANT SE­BAS­TIÀ. PG. MA­RÍ­TIM DE LA BAR­CE­LO­NE­TA, 2. DA­TA: 1 DE GE­NER, A LES 12H. EN­TRA­DA GE­NE­RAL: 3€. CAL INSCRIPCIÓ PRÈ­VIA.

Els ba­nyis­tes va­lents es pre­pa­ren per do­nar la ben­vin­gu­da al 2019. al Club lliu­re­ment, dei­xar-hi les vos­tres per­ti­nen­ces i dut­xar-vos.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.