DE TEM­PO­RA­DA.

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

El Ca­ba­ret de l’ho­tel The Bar­ce­lo­na Edi­ti­on ce­le­bra la dar­re­ra nit de l’any amb una gran fes­ta.

Les bu­ta­ques del Te­a­tre Gau­dí us es­pe­ren per aco­mi­a­dar l’any amb co­ti­lló i ca­va men­tre con­tem­pleu Les do­nes de Frank, un re­cor­re­gut mu­si­cal, amb molt d’hu­mor, per la vi­da del gran Frank Si­na­tra. 22H, 24€. Te­a­tre­gau­di­bar­ce­lo­na.com Tam­bé hi ha ses­sió al Te­a­tre Goya amb la co­mè­dia Es­ca­pe Ro­om, es­cri­ta i di­ri­gi­da per Jo­el Jo­an i Hèc­tor Cla­ra­munt. A es­ce­na, Àga­ta Ro­ca, Pau­la Vi­ves, Ori­ol Vi­la i el ma­teix Jo­an. Co­ti­lló, ra­ïm i una co­pa de ca­va. 22h, 50€. Te­a­tre­goya.cat

El mag La­ri i el seu xou

25 il·lu­si­ons om­pli­ran de trucs el Te­a­tre Con­dal per aca­bar l’any amb una bo­na do­si de mà­gia i una co­pa de ca­va. 22h, 50€. Te­a­tre­con­dal.cat

• FUN­CIÓ ES­PE­CI­AL. • •

Hi ha res­tau­rants que sem­pre són una apos­ta se­gu­ra, com el San­ta Gu­la, amb mag­ní­fics plats de tem­po­ra­da. Ra­vi­o­lis de bo­lets i gam­bes, gar­rí amb man­go i al­gu­na in­ven­ció im­por­ta­da del seu nou lo­cal Gu­la Bar, com les postres de blat de mo­ro, una pro­vo­ca­do­ra com­bi­na­ció de dolç, pi­cant i sa­lat. ME­NÚ 100€. San­ta­gu­la.es

Al Val­mas no hi ha car­ta ni me­nú. La xef, Me­lis­sa Her­re­ra, vi­si­ta el mer­cat i sor­prèn ca­da dia amb nous plats, ho­nes­tos i ben exe­cu­tats. El seu joc con­venç. Per Cap d’Any fa una ex­cep­ció i pre­pa­ra un me­nú tan­cat, amb cre­a­ci­ons com el bri­oix d’an­gui­la fu­ma­da i ca­vi­ar i la cal­de­re­ta de ma­risc amb gyo­za de pè­sols. ME­NÚ, 95€.

Val­mas­bar­ce­lo­na.com

• •

D’Aprop és el res­tau­rant del Yurb­ban Pas­sa­ge Ho­tel & Spa, co­man­dat per Xa­vi­er Fran­co, que va re­bre una es­tre­lla Mic­he­lin al Sa­üc i a Les Magnò­li­es. Amb una pro­pos­ta de pro­xi­mi­tat i de tra­di­ció ca­ta­la­na, aques­ta nit us de­lec­ta­rà amb una os­tra del Del­ta amb vel de pa­pa­da o un llen­gua­do amb nyo­quis d’her­bes, en­tre d’al­tres. ME­NÚ 135€. Da­prop.cat

Des de la ter­ras­sa de l’Ho­tel Bar­ce­ló po­dreu aco­mi­a­dar l’any amb vis­tes de 360º so­bre la ciu­tat. El so­par ve far­cit d’en­trants, plats com el ca­ne­ló de car­bas­só amb cre­mós de ma­risc i el re­llom de ve­de­lla amb sal­sa, co­ti­lló, ra­ïm i DJ fins les qua­tre de la ma­ti­na­da. ME­NÚ 120 €. Bar­ce­lo.com

• SOPARS D’HO­TEL. •

Al res­tau­rant de l’Ho­tel & Spa Cla­ris rein­ven­ten els plats tra­di­ci­o­nals i ofe­rei­xen pro­pos­tes com l’es­cu­ma de fo­ie amb llen­ti­es, la bu­lla­bes­sa de ne­ro i lla­màn­tol o el ca­brit amb cas­ta­nya, sàl­via i tò­fo­na ne­gra. ME­NÚ 275€. Ho­tel­cla­ris.com

A la plan­ta bai­xa d’aquest ho­tel, tam­bé tro­ba­reu el res­tau­rant Mr.Kao, amb una de­co­ra­ció ins­pi­ra­da en els clubs de l’èpo­ca dau­ra­da de Xan­gai, i plats ben es­pe­ci­als que us tras­lla­da­ran a la Xi­na: ou mil·le­na­ri, as­sor­tit de dim sum i, com a plat prin­ci­pal, el tra­di­ci­o­nal ànec de Pe­quín. No us per­deu els còc­tels asi­à­tics. ME­NÚ 150€.

Derby­ho­tels.com

• • TRADICIONS BEN DI­VER­SES.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.