Mes­si­a­nis­me o redemp­ció

La Vanguardia - Què Fem - - C C -

d’ori­gen ha es­tat la ins­pi­ra­ció de ron­da­lles mo­rals com La de­ci­si­ón (2017), que es va es­tre­nar el 2017 i que ara ar­ri­ba a les nos­tres pan­ta­lles. La pri­me­ra es­ce­na, am­bi­en­ta­da a l’Es­ta­ció Cen­tral de Bag­dag el dia de la se­va re­o­ber­tu­ra ofi­ci­al, el 2006, plan­te­ja un con­tun­dent di­le­ma exis- ten­ci­al. La pro­ta­go­nis­ta, una jo­ve ter­ro­ris­ta su­ï­ci­da in­ter­pre­ta­da amb con­vic­ció per Za­a­rah Ghan­dour, sem­bla dub­tar de si pré­mer el de­to­na­dor o no.

Al seu vol­tant, es des­ple­guen di­ver­ses his­tò­ri­es hu­ma­nes que ella ob­ser­va con­cen­tra­da­ment. La tro­ba­da at­za­ro­sa amb un ve­ne­dor ano­me­nat Sa­lam va­ria el pre­vi­si­ble curs dels es­de­ve­ni­ments. El di­le­ma en­tre el mes­si­a­nis­me o la redemp­ció per­so­nal pros­se­gueix a tra­vés de la in­terac­ció d’aquests dos és­sers hu­mans ben di­fe­rents.

L’hor­ror i l’at­zar

Al Da­rad­ji fil­ma to­ta aques­ta evo­lu­ció dra­mà­ti­ca de ma­ne­ra con­vin­cent. La po­sa­da en es­ce­na és més avi­at clàs­si­ca, però ai­xò no im­pe­deix que trans­me­ti una in­es­pe­ra­da ver­sem­blan­ça que l’em­pa­ren­ta amb el ci­ne­ma del ne­o­re­a­lis­me. La for­ma com la cà­me­ra, a l’ini­ci, pas­sa d’un per­so­nat­ge a un al­tre tam­bé re­cor­da el punt de vis­ta panòp­tic dels pri­mers films d’Ale­jan­dro Gonzá­lez Iñár­ri­tu o, fins i tot, de Qu­en­tin Ta­ran­ti­no.

El film evi­ta la temp­ta­ció de psi­co­a­na­lit­zar la pro­ta­go­nis­ta. El di­rec­tor pre­fe­reix lliu­rar-nos una des­crip­ció acu­ra­da de les ac­ci­ons i el seu es­tat emo­ci­o­nal que aca­ba sent molt més re­ve­la­do­ra. El xoc en­tre el de­ter­mi­nis­me i l’at­zar ser­veix per ofe­rir un fresc d’una so­ci­e­tat que llui­ta per man­te­nir una re­la­ti­va nor­ma­li­tat mal­grat la fre­qüent ir­rup­ció de l’hor­ror.

LA DE­CI­SI­ÓN

www ww

DIR.: MO­HA­MED AL DA­RAD­JI. GÈ­NE­RE: DRA­MA. INT.: ZAH­RAA GHAN­DOUR, AME­ER JA­BA­RAH, BENNET DE BRABANDERE, ALI AL KHASSAF, IAMEN LAEIBI MAH­DI. PA­ÍS: IRAQ. ANY: 2017. DUR.: 82 MI­NUTS.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.