Clàs­sics per a les fes­tes

ELS CINEMES DE LA CIU­TAT OFE­REI­XEN UNA PROGRAMACIÓ MOLT VARIADA PER GAU­DIR DEL SE­TÈ ART, LA SET­MA­NA VI­NENT

La Vanguardia - Què Fem - - C - ADRIÀ PUÉRTOLAS

Pas­se­jar pel cen­tre de la ciu­tat, vi­si­tar el Mer­cat de San­ta Llú­cia... i anar al ci­ne­ma. El Na­dal ar­ri­ba car­re­gat amb pro­pos­tes per als més ci­nè­fils o per als que, sim­ple­ment, vo­len pas­sar una bo­na es­to­na amb to­ta la fa­mí­lia. No­va ona­da ja­po­ne­sa, clàs­sics com El Pa­dri­no, hu­mor i pel·lí­cu­les in­fan­tils: tot sen­se ha­ver de mou­re’ns de la ciu­tat.

Per a tots els gus­tos

A la Fil­mo­te­ca, el ci­cle Ya­su­zo Ma­sus­mu­ra: re­trats al lí­mit és una de les pro­pos­tes més ori­gi­nals de les fes­tes. Una opor­tu­ni­tat úni­ca per des­co­brir la com­ple­xa obra d’aquest cineasta ja­po­nès de post­guer­ra i el seu ci­ne­ma dis­si­dent. Po­drem gau­dir de la se­va obra des del dia de Sant Esteve fins al 30

Els Cinemes Te­xas ce­le­bren el Na­dal amb una pro­jec­ció de ‘Que bo­nic que és viu­re’.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.