Re­torn als clàs­sics

La Vanguardia - Què Fem - - C -

Dos clàs­sics de clàs­sics tro­ba­ran es­pai als Cinemes Te­xas. En una programació es­pe­ci­al, el dia de Sant Esteve, els fans del se­tè art po­dran gau­dir del pri­mer dels llarg­me­trat­ges de la tri­lo­gia de Fran­cis Ford Cop­po­la El pa­drí, i d’un dels films amb més èxit del Hollywo­od dels anys qua­ran­ta, Que bo­nic que és viu­re, amb el duo ci­ne­ma­to­grà­fic for­mat per Ja­mes Stewart i Don­na Re­ed. Els Te­xas tam­bé pro­gra­ma­ran una se­lec­ció de pel·lí­cu­les in­fan­tils. I els més atre­vits po­dran gau­dir del ci­ne­ma en es­pais menys ha­bi­tu­als, com Chez Xe­fo, la ga­le­ria d’art del Po­ble­nou. El dia 28, una pro­jec­ció en clau d’hu­mor, Mor­ta­de­lo y Fi­le­món, acom­pa­nya­da de dos curt­me­trat­ges, Tom i Jerry i Betty Bo­op.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.