His­tò­ria amb els cinc sen­tits

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Vis­ta, oï­da, gust, ol­fac­te i tac­te que­den re­pre­sen­tats a les es­cul­tu­res de les mèn­su­les que su­por­ten el bal­có cen­tral de la Pa­e­ria de Cer­ve­ra. La sò­bria fa­ça­na bar­ro­ca de l’Ajun­ta­ment s’obre cap a la pla­ça Ma­jor por­ti­ca­da, on an­ti­ga­ment se ce­le­bra­va el mer­cat, i es cre­ia que un bon mer­ca­deig s’acon­se­guia agu­dit­zant tots cinc sen­tits. Sens dub­te, ara tam­bé és la mi­llor ma­ne­ra de des­co­brir Cer­ve­ra.

En­tre el tem­ple gò­tic de San­ta Maria (amb un mag­ní­fic cam­pa­nar oc­to­go­nal mar­cant l’sky­li­ne, on en­ca­ra es bran­den les sis cam­pa­nes ma­nu­al­ment) i la im­po­nent Uni­ver­si­tat de Cer­ve­ra, bas­ti­da en­tre el 1718 i el 1740 (va ser l’úni­ca uni­ver­si­tat de Ca­ta­lu­nya du­rant gai­re­bé un se­gle), hi ha més d’un qui­lò­me­tre de car­rer Ma­jor. I mil i una his­tò­ri­es d’una po­bla­ció que va créi­xer, a l’èpo­ca me­di­e­val, al cap­da­munt d’un pe­tit puig allar­gas­sat a redós de les tor­res de vi­gi­làn­cia. Un to­tal d’on­ze mo­nu­ments es­tan ca­ta­lo­gats com a bé cul­tu­ral d’in­terès na­ci­o­nal de la Ge­ne­ra­li­tat. A més dels es­men­tats, l’es­glé­sia de Sant Pe­re el Gros, del se­gle amb una sin­gu­lar plan­ta cir­cu­lar, tot el nu­cli his­tò­ric i el Sin­di­cat Mo­der­nis­ta de l’ar­qui­tec­te Cè­sar Mar­ti­nell.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.