Un car­rer Ma­jor que re­neix

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

El car­rer Ma­jor de Cer­ve­ra, les no­ves ini­ci­a­ti­ves el con­ver­tei­xen en un pol d’atrac­ció. La Ca­sa Dal­ma­ses és un dels exem­ples més des­ta­cats de ca­sa se­nyo­ri­al dels se­gles

i ac­tu­al­ment acull l’obra­dor de cer­ve­sa ar­te­sa-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.