Per allot­jar-se

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

ta­bli­ment re­gen­tat per la fa­mí­lia Co­lom, xo­co­la­ters i pas­tis­sers des del 1888.

Cui­na de po­nent i ori­en­tal

Quan Ser­gi Or­tiz va aga­far les reg­nes de L’An­tic Forn, res­tau­rant fa­mi­li­ar es­pe­ci­a­lit­zat en bra­sa que ha­vi­en obert els seus pa­res, el va cap­gi­rar del tot: el seu és un re­cep­ta­ri asi­à­tic amb èm­fa­si en la cui­na ja­po­ne­sa, però sem­pre amb pro­duc­te de qui­lò­me­tre ze­ro ca­ta­là, de tem­po­ra­da i eco­lò­gic. No us per­deu els dum­plings de tar­dor amb es­cu­ma de pa­ta­ta, cuits amb brou das­hi, in­fu­si­o­nats amb sa­frà i far­cits de bo­lets o es­pi­nacs. La car­ta és un au­tèn­tic exo­tis­me, a Cer­ve­ra, que apor­ta aires de re­no­va­ció. PL. MA­JOR, 18. TEL. 973 533 152. Lan­tic­forn.com

No­ba­dis és l’aven­tu­ra més re­cent de Ju­an­jo Ce­re­su­e­la, a par­tir d’un ne­go­ci fa­mi­li­ar. Som­me­li­er de vo­ca­ció i res­tau­ra­dor de pro­fes­sió, la se­va cui­na tra­di­ci­o­nal ca­ta­la­na és de xup-xup, bons ar­ros­sos i bra­sa al men­ja­dor. A més, tam­bé apos­ta per la ten­dèn­cia ac­tu­al de la carn al forn amb coc­ci­ons llar­gues a bai­xa

Des de l’Hos­tal (CA­MÍ DELS HORTS, 2. TEL.: 973 531 393.

Hos­ta­lla­sa­vi­na.com), al bar­ri de Sant An­to­ni, gau­di­reu d’un con­tra­pi­cat pano­rà­mic del con­junt de Cer­ve­ra. Si sou amants de la be­lle­sa ro­màn­ti­ca que ema­na de les ru­nes, just al cos­tat so­bre­viu l’an­tic con­vent de Sant Francesc. Im­mer­sa en el nu­cli de Cer­ve­ra, des de La Ca­sa de Baix (BARCELONA, 27. TEL.: 678 718312. • La­ca­sa­de­baix.cat) les vistes en­fo­quen cap al camp se­gar­renc.

• la Sa­vi­na

tem­pe­ra­tu­ra. Com a vins més pro­pers de les ter­res de Llei­da, Ce­re­su­e­la re­co­ma­na els de fin­ca de To­màs Cu­si­né, Co­ma­bar­ra i Ra­cons i el Bru de Ver­dú, del Ce­ller Cer­ca­vins, a la vall del riu Corb. AV. DEL MILLENARI DE CA­TA­LU­NYA, 49. TEL.: 973 530 325. No­ba­dis.cat

Dar­re­re del No­ba­dis tro­bem el res­tau­rant La Co­sa Nos­tra, amb pas­ta fres­ca i piz­zes de­li­ci­o­ses. Un es­ta­bli­ment ita­lià que rei­vin­di­ca l’essència llei­da­ta­na, on tam­bé és fac­ti­ble tro­bar una piz­za amb peus de porc. AN­TIC CA­MÍ DE

Des­prés d’un bon àpat, res mi­llor que ca­mi­nar pel re­cin­te em­mu­ra­llat de Cer­ve­ra. Edi­fi­cat als se­gles i so­ta el reg­nat de Pe­re el Ce­ri­mo­ni­ós, el perí­me­tre ori­gi­na­ri fe­ia tres qui­lò­me­tres. Avui se’n pot re­cór­rer el tra­çat me­ri­di­o­nal, des de la pla­ça de San­ta Anna fins a les res­tes del cas­tell, en un pas­seig d’una ho­ra d’ana­da i tor­na­da. És un mag­ní­fic mirador cap al sud de la co­mar­ca, on es re­ta­llen el per­fil de po­blets com Gra­nye­na de Se­gar­ra, on es va es­ta­blir el pri­mer cas­tell dels Tem­plers a Ca­ta­lu­nya, l’any 1131. Al ves­pre, les es­pec­ta­cu­lars postes de sol de la Se­gar­ra us en­llu­er­na­ran. Més in­for­ma­ció:

Tu­ris­me­cer­ve­ra.cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.