Se­go­nes opor­tu­ni­tats

L’ADAP­TA­CIÓ CINEMATOGRÀFICA DE LA NO­VEL·LA DE NICK HORNBY ÉS COSINA GER­MA­NA DE LA SE­VA AL­TRA GRAN NO­VEL·LA, ‘AL­TA FI­DE­LI­TAT’

La Vanguardia - Què Fem - - C C - BLAI MORELL

En la se­va fa­ce­ta com a es­crip­tor, Nick Hornby sem­pre ha mos­trat pre­di­lec­ció pels per­so­nat­ges ob­ses­sius, si­gui pel futbol o per la mú­si­ca, du­es de les se­ves grans pas­si­ons. Unes ob­ses­si­ons que acos­tu­men a por­tar al des­as­tre les re­la­ci­ons de pa­re­lla: tant se val que si­gui el pro­pi­e­ta­ri d’una bo­ti­ga de dis­cos que vol re­cu­pe­rar la se­va ex ( Al­ta fi­de­li­dad), el pro­fes­sor de mit­ja­na edat ob­ses­si­o­nat amb el futbol i fan ab­so­lut de l’Ar­se­nal d’Es­ta­dis fe­brils o el sol­ter que no­més vol re­la­ci­o­nar-se amb ma­res sol­te­res per­què és més fà­cil tren­car-hi ( Un nen gran). A més, a ban­da dels seus fan­tàs­tics tre­balls com a guionista aliè a les se­ves no­ve­lles ( Una edu­ca­ció, Al­ma sal­va­je o Bro­oklyn), el seu pas­sat com a pe­ri­o­dis­ta i crí­tic mu­si­cal li ha per­mès cre­ar his­tò­ri­es que apro­fun­dei­xen en els vin­cles sen­se te­nir la ne­ces­si­tat de subes­ti­mar el lector. Doncs bé, a Ju­li­et, des­nu­da Hornby tor­na a reu­nir me­lo­di­es i amor en la que po­drí­em con­si­de­rar una cosina ger­ma­na d’Al­ta fi­de­li­dad, aquell ma­ri­dat­ge fa­bu­lós en­tre mú­si­ca i ci­ne­ma di­ri­git per Step­hen Fre­ars.

Un tri­an­gle pe­cu­li­ar

A to­tes du­es les uneix una his­tò­ria ro­màn­ti­ca, el fa­na­tis­me mi­li­tant per la mú­si­ca i per­so­nat­ges im­ma­durs, ca­das­cun a la se­va ma­ne­ra, a la re­cer­ca de la prò­pia iden­ti­tat. En aquest cas ens tro­bem amb la pa­re­lla for­ma­da per l’An­nie, res­pon­sa­ble d’un mu­seu lo­cal en fran­ca de­ca­dèn­cia, i en Dun­can, un pro­fes­sor uni­ver­si­ta­ri ob­ses­si­o­nat amb Tucker Crowe, una an­ti­ga es­tre­lla del rock in­die des­a­pa­re­gu­da del ma­pa mu­si­cal des­prés d’ha­ver pu­bli­cat un àl­bum ti­tu­lat Ju­li­et i a qui en Dun­can ha de­di­cat una me­na de blog-al­tar. El dia que ar­ri­ba un so­bre amb gra­va­ci­ons inè­di­tes pro­por­ci­o­na­des per la dis­co­grà­fi­ca del seu ídol, ella Vo­leu veu­re el trài­ler d’aques­ta pel·lí­cu­la? Se­guiu les ins­truc­ci­ons que de­ta­llem al sumari! es­col­ta el CD abans que la se­va mit­ja ta­ron­ja i no ama­ga la de­cep­ció que li pro­vo­ca, co­sa que es­can­da­lit­za en Dun­can.

Ai­xí, l’An­nie res­pon amb una crí­ti­ca anò­ni­ma al web ar­gu­men­tant la me­di­o­cri­tat de les gra­va­ci­ons. Lla­vors el ma­teix mú­sic li es­criu do­nant su­port la se­va opi­nió, i en­tre ells s’ini­cia una re­la­ció epis­to­lar adap­ta­da als nous temps di­gi­tals. En temps en què cos­ta tro­bar una co­mè­dia ro­màn­ti­ca su­pe­ri­or a la mit­ja­na –la dar­re­ra que re­cor­do és Una cu­es­ti­ón de ti­em­po (2013)–, Ju­li­et, des­nu­da és una ale­na­da d’ai­re fresc.

Desit­jos i pors

Si bé tran­si­ta per ai­gües tran­quil·les i cone­gu­des pel pú­blic, es­tà fe­ta a ba­se de con­ven­ci­o­na­lis­mes i ar­ris­ca poc en la po­sa­da en es­ce­na, aques­ta ver­sió transat­làn­ti­ca de Tens un e-mail ser­vi­da per Jes­se Pe­retz, que abans de ser di­rec­tor va ser bai­xis­ta de The Le­mon­he­ads, pre­fe­reix no do­ble­gar-se als cli­xés del gè­ne­re i re­ve­ren­cia les ei­nes de l’es­truc­tu­ra nar­ra­ti­va més clàs­si­ca. Amb una lleu­ge­re­sa agre­dol­ça, aquest re­lat so­bre les se­go­nes opor­tu­ni­tats par­la de desit­jos in­sa­tis­fets i pors que no han po­gut vèn­cer uns per­so­nat­ges adults en cri­si i cons­tru­ïts amb molt d’afec­te. I d’un temps que els ame­na­ça: a l’An­nie, per­què en­ca­ra té mol­tes co­ses per fer i pro­pò­sits sen­se com­plir; a en Tucker (Et­han Hawke), que s’ado­na que l’úni­ca ma­ne­ra de ti­rar en­da­vant és fer front als er­rors co­me­sos, i a en Dun­can, que es­tà atra­pat en un fu­tur on hi ha poc es­pai per a la ma­du­re­sa i que tam­poc es plan­te­ja tor­nar a ser l’ho­me que va con­que­rir l’An­nie. Una equa­ció que fun­ci­o­na a la per­fec­ció en un film ho­nest i re­co­ma­na­ble al cent per cent.

JU­LI­ET, DES­NU­DA

●●●● ●

DIR.: JES­SE PE­RETZ. GÈ­NE­RE: CO­MÈ­DIA. IN­TÈR­PRETS: RO­SE BYR­NE, ET­HAN HAWKE, CHRIS O’DOWD, KITTY O’BEIRNE, ALEX CLATWORTHY. PA­ÍS: EUA. ANY: 2018. DUR.: 97 MIN ●●●●●

DIR.: NA­BIL AYOUCH. GÈ­NE­RE: DRA­MA. INT.: MARYAM TOUZANI, ARI­EH WORT­HAL­TER. PA­ÍS: MAR­ROC. ANY: 2017. DUR.: 109 MI­NUTS.

Un sò­lid fresc coral de la vi­da con­tem­po­rà­nia a Ca­sa­blan­ca, en què res­so­na el re­cord d’un mes­tre que tren­ta anys abans es va veu­re obli­gat a aban­do­nar l’en­se­nya­ment del ber­ber, sig­nat per Na­bil Ayouch, que ja co­nei­xí­em per la rei­vin­di­ca­ble ‘Much Lo­ved’ (2015). A tra­vés del se­gui­ment de per­so­nat­ges tan di­fe­rents com una do­na te­ò­ri­ca­ment eman­ci­pa­da que

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.