Ca­ri­ca­tu­ra ri­go­ro­sa

La Vanguardia - Què Fem - - C C - EN­RIC ROS

Fins i tot els seus de­trac­tors re­co­nei­xen que les pel·lí­cu­les de Pa­o­lo Sor­ren­ti­no te­nen un es­til in­con­fu­si­ble. La se­va per­so­nal ma­ne­ra de me­ta­bo­lit­zar el bar­ro­quis­me de l’òpe­ra bu­fa, l’es­ti­lit­za­da sà­ti­ra fe­lli­ni­a­na i la vo­lun­tat des­mi­ti­fi­ca­do­ra de la co­mè­dia po­pu­lar italiana de To­tò i Alberto Sor­di ha es­tat el mit­jà ide­al per cons­truir un agut fresc so­bre la so­ci­e­tat con­tem­po­rà­nia. A Sor­ren­ti­no li in­teres­sen els con­tras­tos. Per ai­xò els seus films com­bi­nen els ata­vis­mes i l’ul­tra­mo­der­ni­tat, la de­cre­pi­tud de la ve­lle­sa i l’es­plen­dor cor­po­ral de la jo­ven- tut, el lu­xe i la cas­pa. Tot ai­xò li ser­veix per re­tra­tar amb to sar­dò­nic i im­mi­se­ri­cor­de els ex­ces­sos es­tè­tics i mo­rals de la po­lí­ti­ca italiana i tam­bé de les clas­ses més adi­ne­ra­des.

El seu dar­rer film –en re­a­li­tat, una ver­sió com­pac­ta­da de du­es pel·lí­cu­les es­tre­na­des a Ità­lia, Lo­ro 1 i 2– pros­se­gueix el ca­mí em­près a Il Di­vo (2008) i La gran be­lle­sa (2013). La pel- lí­cu­la con­tra­po­sa du­es fi­gu­res ben iden­ti­fi­ca­bles: la de l’ar­ri­bis­ta em­pre­sa­ri de pro­vín­ci­es que vol atan­sar-se a les al­tes es­fe­res del po­der i la del mag­nat tot­po­de­rós, de­ca­dent i mas­cle al­fa; una de­vas­ta­do­ra ca­ri­ca­tu­ra del ja de per si ca­ri­ca­tu­resc Sil­vio Ber­lus­co­ni, que in­ter­pre­ta un To­ni Ser­vi­llo vol­gu­da­ment pas­sat de vol­tes.

La crò­ni­ca de l’ex­cés

Sil­vio (y los otros) és una crò­ni­ca àci­da, obs­ce­na i kitsch del ber­lus­co­nis­me, ro­da­da amb dis­tan­ci­a­ment irò­nic i una po­sa­da en es­ce­na es­ti­lit­za­da, ri­go­ro­sa­ment ge­o­mè­tri­ca i ple­na de co­lors llam­pants. La fes­ta per­pè­tua ple­na de ve­li­nes, dro­gues i mal gust exer­ceix una es­tra­nya com­bi­na­ció de fas­ci­na­ció i re­pug­nàn­cia en l’es­pec­ta­dor.

Pa­ra­do­xal­ment, la hi­pèr­bo­le nar­ra­ti­va i es­ti­lís­ti­ca de Sor­ren­ti­no –que a es­to­nes re­cor­da les sul­fu­ro­ses crò­ni­ques pre­si­den­ci­als d’Oli­ver Sto­ne o l’es­ti­mu­lant ca­os de Luis Garcia Ber­lan­ga– es con­ver­teix en un mè­to­de acu­rat per acos­tar-se a una re­a­li­tat per­tor­ba­do­ra.

SIL­VIO (Y LOS OTROS)

●●● ●●

DIR.: PA­O­LO SOR­REN­TI­NO. GÈ­NE­RE: DRA­MA BIOGRÀFIC. INT.: TO­NI SER­VI­LLO, ELE­NA SO­FIA RIC­CI, RIC­CAR­DO SCA­MAR­CIO, KASIA SMUTNIAK, EURIDICE AXÉN, FABRIZIO BENTIVOGLIO. PA­ÍS: ITÀ­LIA. ANY: 2018. DUR.: 150 MI­NUTS.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.