De­li­ca­tes­sen

La Vanguardia - Què Fem - - C C -

INS­PI­RA­CIÓ FLAMENCA

La Fil­mo­te­ca de Ca­ta­lu­nya s'en­din­sa en el món del fla­menc amb un nou ci­cle que mos­tra com, des que Edi­son va fil­mar les 'pe­te­ne­ras' de la bai­la­o­ra Car­men­ci­ta, el 1894, el se­tè art ha es­tat capaç de mos­trar una imat­ge pro­pe­ra, àm­plia i con­tras­ta­da d'aquest gè­ne­re mu­si­cal. El ci­cle, di­ri­git per Pe­dro G. Ro­me­ro i en­de­gat per El Do­ra­do So­ci­e­dad Flamenca Bar­ce­lo­ne­sa, ani­rà acom­pa­nyat d'ac­tu­a­ci­ons musicals i co­men­ça­rà el 23 de ge­ner, amb la ses­sió do­ble de les pel·lí­cu­les 'Rê­ver ré­vei­llé/Su­pers­ti­ti­on an­da­lou­se' i 'El Do­ra­do' (DC. 23/1, A LES 19H,

I DJ. 24/1, A LES 21.30H). Una al­tra

'Car­men' és una de les con­vi­da­des del ci­cle fla­menc de la Fil­mo­te­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.