30 ANYS AMB EL CI­NE­MA

La Vanguardia - Què Fem - - C C -

pel·lí­cu­la per te­nir en comp­te és 'Car­men', de Jac­ques Fey­der, con­si­de­ra­da una de les mi­llors adap­ta­ci­ons de la no­vel·la de Pros­per Mé­ri­mée i pro­ta­go­nit­za­da per la can­tant i ac­triu es­pa­nyo­la Ra­quel Me­ller. La pre­sen­ta­ció del nou ci­cle tin­drà lloc a la Sa­la San­da­ru el di­me­cres 16, a les 20h. CI­CLE FLA­MENC: L’ULL PAR­TIT. FIL­MO­TE­CA DE CA­TA­LU­NYA. PL. DE SAL­VA­DOR SEGUÍ, 1-9. DEL 23/1 AL 21/2.

Fil­mo­te­ca.cat

Els Ver­di de Grà­cia es­tan de ce­le­bra­ció. I és que el di­jous 10 de ge­ner en­se­nya­ran les pri­me­res re­no­va­ci­ons amb què aques­tes sa- les em­ble­mà­ti­ques s’adap­ten als temps ac­tu­als, per exem­ple, amb el nou sis­te­ma de so 7.1. A par­tir de les 11.30h i de ma­ne­ra con­ti­nu­a­da, es po­dran veu­re les no­ves ins­tal·la­ci­ons i tam­bé as­sis­tir a la pro­jec­ció de pel·lí­cu­les a un preu po­pu­lar. Hi tro­ba­reu films que es­tan en car­te­lle­ra i grans èxits dels més de tren­ta anys d’his­tò­ria d’aquests ci­ne­mes. A més, di­ver­ses per­so­na­li­tats del món de la cul­tu­ra, l’em­pre­sa i la po­lí­ti­ca vi­si­ta­ran la no­va sa­la. Com a clo­en­da, se ce­le­bra­rà la pre­mi­è­re d’una pel·lí­cu­la d’es­tre­na. DIA DE POR­TES OBER­TES NOU VER­DI. DI­JOUS 10 DE GE­NER, A PAR­TIR DE LES 11.30H.

Ci­nes-ver­di.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.