Més sè­ri­es, el 2019

CO­MEN­ÇA UN ANY MAR­CAT PEL FI­NAL DE ‘GAME OF THRONES’, L’ES­TRE­NA DE LA SÈ­RIE DE ‘STAR WARS’ I L’AR­RI­BA­DA DE (EN­CA­RA) MÉS PLATAFORMES

La Vanguardia - Què Fem - - P NTA E - TO­NI DE LA TOR­RE

‘Game of Thrones’ po­sa punt fi­nal a una his­tò­ria que han se­guit mi­li­ons d’es­pec­ta­dors. A so­ta, Pe­dro Pas­cal a la no­va sè­rie ‘The Man­da­lo­ri­an’. Si exis­teix una bom­bo­lla de les sè­ri­es (i hi ha molts ana­lis­tes que pen­sen que sí), hau­ria d’es­cla­tar el 2019. El nom­bre d’es­tre­nes tor­na­rà a aug­men­tar, aquest any, i es cal­cu­la que ja se­ran més de 500 sè­ri­es no­ves, no­més als Es­tats Units. Al ma­teix temps, ar­ri­ben no­ves plataformes a ca­sa nos­tra, en un mer­cat que ja té més ser­veis dels que la but­xa­ca de l’es­pec­ta­dor mit­jà pot ar­ri­bar a per­me­tre’s. To­ca, per tant, fil­trar. As­su­mir que no es po­den te­nir to­tes les plataformes ni mi­rar to­tes les sè­ri­es que es fan, i fer­ne una tria per que­dar-se no­més amb el que s’ajus­ti més als gus­tos de ca­das­cú.

En aquest es­ce­na­ri, ca­da cop se­rà més di­fí­cil que hi ha­gi una sè­rie que tin­gui un se­gui­ment mas­siu, per­què la cre­a­ció dels mi­cro­nín­xols, po­ten­ci­ats per Net­flix i al­tres ser­veis si­mi­lars, fa que ca­da cop més l’es­pec­ta­dor bus­qui una fic­ció es­pe­cí­fi­ca i pen­sa­da per a ell, en comp­tes de mi­rar la sè­rie que tot­hom es­tà mi­rant. Pre­ci­sa­ment, aquest any s’aca­ba­rà el que ha es­tat l’úl­tim fe­no­men d’es­ca­la mun­di­al del món de les sè­ri­es: Game of Thrones. Ex­pec­ta­ti­ves ele­va­des L’úl­ti­ma tem­po­ra­da s’es­tre­na­rà a l’abril i tin­drà la di­fí­cil mis­sió de tan­car de ma­ne­ra sa­tis­fac­tò­ria una sè­rie que ha cap­tu­rat l’aten­ció de mi­li­ons d’es­pec­ta­dors, di­vi­dits en­tre els Stark, els Tar­garyen, els Lan­nis­ter, els ca­mi­nants blancs... Les tra­ves­ses per mi­rar d’en­de­vi­nar qui aca­ba­rà go­ver­nant Wes­te­ros ja han co- men­çat, com tam­bé el de­bat so­bre quin fi­nal ha de te­nir la sè­rie. Pot te­nir un fi­nal fe­liç? Ha de ser obli­ga­tò­ri­a­ment un fi­nal trà­gic? És di­fí­cil de sa­ber què es­pe­ra el pú­blic dd’unau­na sè­rie que l’ha cas­ti­gat, am­bab morts de per­so­nat­ges ess­ti­mats, més que no l’ha re­e­com­pen­sat. En tot cas, el móón de Game of Thrones no de­e­s­a­pa­reix, ja que se n’es­tà pre­e­pa­rant un spin-off. L’úl­tim­ma tem­po­ra­da, que aquí es po­drà veu­re a Mo­vis­tarr i HBO, eclip­sa­rà ine­vi­ta­ble­ment les al­tres sè­ri­ess. L’ar­ri­ba­da de Dis­ney+ La sè­rie de Star Wars ja es­tà a punt per aga­far-li el re­lleu. Si­tu­a­da en­tre l’epi­so­di i el (és a dir, en­tre la tri­lo­gia clàs-

u

isi­ca i l’úl­ti­ma tri­lo­gia), The Man­da­lo­ri­an tin­drà en­tre els pro­ta­go­nis­tes Pe­dro Pas­cal, Gi­na Ca­ra­no i Nick Nol­te, i com a res­pon­sa­ble prin­ci­pal Jon Fav­re­au. La sè­rie és el re­clam prin­ci­pal de Dis­ney+, un nou ser­vei de ví­deo que ar­ri­ba­rà ar­reu del món a prin­ci­pis del 2019. A ca­sa nos­tra en­ca­ra s’ha de veu­re com s’hau­rà de con­trac­tar, ja que fa un temps Dis­ney va sig­nar un acord amb Mo­vis­tar. Els con­tin­guts de Dis­ney+ se­ran fo­na­men­tal­ment fa­mi­li­ars i in­clou­ran fic­ci­ons de mar­ques que ara for­men part del pa­rai­gua de l’em­pre­sa, com Mar­vel o FOX, que aca­ba d’ad­qui­rir.

El 2019, Ap­ple tam­bé trau­rà un ser­vei de stre­a­ming, i els ex­perts en tec­no­lo­gia apun­ten que se­gu­ra­ment se­rà gra­tu­ït per als usu­a­ris dels seus dis­po­si­tius. D’al­tra ban­da, YouTu­be con­ti­nu­a­rà am­pli­ant el ca­tà­leg de sè­ri­es, que ha anun­ci­at que ofe­ri­rà de franc (però amb pu­bli­ci­tat). Fi­nal­ment, el ser­vei es­pe­ci­a­lit­zat en sè­ri­es bri­tà­ni­ques Acorn TV es­tà dis­po­ni­ble a ca­sa nos­tra, des de fa unes set­ma­nes. De mo­ment, amb un ca­tà­leg molt li­mi­tat. Re­torns es­pe­rats

L’any vi­nent tam­bé tor­nen sè­ri­es que no vam po­der veu­re el 2018. Se­gu­ra­ment, la més es­pe­ra­da és Stranger Things, que es­tre­na­rà la ter­ce­ra tem­po­ra­da a Net­flix l’es­tiu del 2019, des­prés que s’acon­se­guís re­no­var el con­trac­te de tot el re­par­ti­ment (amb un aug­ment de sou con­si­de­ra­ble: de 30.000 dò­lars per epi­so­di a més de 200.000, en el cas dels nens). Es des­co­nei­xen els de­talls de l’ar­gu- ment dels nous epi­so­dis, però sí que s’ha des­ve­lat el nom d’al­guns fit­xat­ges, com el de Cary Elwes, cone­gut pel seu pa­per a La prin­ce­sa pro­me­sa.

Però la pri­me­ra sè­rie a tor­nar se­rà True Detective, que des­prés d’una se­go­na tem­po­ra­da que va ser re­bu­da amb fre­dor in­ten­ta­rà re­fer-se amb una ter­ce­ra tem­po­ra­da que té al cap­da­vant Ma­hers­ha­la Ali, gua­nya­dor d’un Os­car pel seu pa­per a Mo­on­light. L’ac­tor in­ter­pre­ta­rà un de­tec­tiu d’Arkan­sas que ha d’in­ves­ti­gar la des­a­pa­ri­ció de dos nens. El guió na­ve­ga­rà en­tre tres lí­ni­es tem­po­rals di­fe­rents. Aquest cop, Nic Piz­zo­la­to tam­bé di­ri­geix, a més d’es­criu­re sol tots els epi­so­dis, ex­cep­te du­es en­tre­gues en les quals ha col·la­bo­rat amb Da­vid Milch i Gra­ham Gordy. True Detective tor­na­rà el 14 de ge­ner a HBO i Mo­vis­tar.

L’ANY VI­NENT TAM­BÉ TOR­NEN SÈ­RI­ES QUE NO VAM PO­DER VEU­RE EL 2018, EN­TRE ELLES ‘STRANGER THINGS’ O LA TER­CE­RA TEM­PO­RA­DA DE ‘TRUE DETECTIVE’

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.