Què en sa­beu dels tau­rons?

L‘AQUÀRIUM DE BARCELONA US DES­CO­BREIX COM SÓN AQUESTS ANI­MALS EN EL CI­CLE D’AC­TI­VI­TATS ‘TAUROMANÍACS’

La Vanguardia - Què Fem - - NNEN - PI­LAR MAURELL

Al·lu­ci­neu quan ve­ieu imat­ges de tau­rons ne­dant a l’oceà i en sa­beu tots els se­crets? Us con­si­de­reu uns tauromaníacs? Ja sa­beu que a l’Aquàrium de Barcelona els po­deu veu­re de molt a prop. El que pot­ser en­ca­ra no sa­bí­eu és que fins al 27 de ge­ner la ins­ta­lla­ció del Port Vell de­di­ca un munt d’ac­ti­vi­tats fa­mi­li­ars a conèi­xer una mi­ca mi­llor aquests es­quals. Dis­sab­tes i diu­men­ges, us po­deu acos­tar a l’Aquàrium per fer un joc de pis­tes re­la­ci­o­nat amb els tau­rons. Us atre­viu a bai­xar a les pro­fun­di­tats del cen­tre per des­co­brir qui­nes es­pè­ci­es de tau­rons vi­uen als aqua­ris de la pri­me­ra plan­ta? Si la res­pos­ta és que sí, po­deu de­ma­nar el joc a l’en­tra­da de l’Aquàrium i re­sol­dre els enig­mes en fa­mí­lia. Ta­llers i jocs

Una al­tra de les ac­ti­vi­tats re­la­ci­o­na­des amb aquests enor­mes pei­xos que es fa ca­da cap de set­ma­na és el ta­ller ex­pe­ri­men­tal Tauromaníacs. Per la se­va apa­ren­ça fe­rot­ge i a cau­sa del ci­ne­ma, pot­ser te­nim una idea equi­vo­ca­da de com són aquests ani­mals en re­a­li­tat. Per ai­xò, en aquest ta­ller, re­co­ma­nat per a nens i ne­nes a par­tir de tres anys, us mos­tra­ran com vi­uen aquests mag­ní­fics de­pre­da­dors i us en­se­nya­ran que pot­ser no són tan te­mi­bles com ens pensem. I si en­ca­ra vo­leu sa­ber-ne més, po­deu acom­pa­nyar el ca­pi­tà Aquàrium a fer un volt pels es­pais que ha­bi­tu­al­ment no es mos­tren al pú­blic, com la sa­la de qua­ran­te­na, la cui­na, el la­bo­ra­to­ri i la part de dalt de l’Oce­a­na­ri, en l’ac­ti­vi­tat Tau­rons en­tre bam­ba­li­nes, re­co­ma­na­da per a nens i ne­nes a par­tir dels sis anys. O tam­bé po­deu fer un ta­ller per de­co­rar una tau­ro­màs­ca­ra amb els co­lors i els dis­senys que més us agra­din.

Els que de­ci­diu anar a L’Aquàrium aquest cap de set­ma­na, en­ca­ra gau­di­reu de les ac­ti­vi­tats na­da­len­ques del cen­tre, com un ta­ller per fer un fa­na­let molt es­pe­ci­al per re­bre Ses Ma­jes­tats els Reis d’Ori­ent. Un fa­na­let de te­mà­ti­ca ma­ri­na que se­gur que us en­ve­ja­ran du­rant la ca­val­ca­da de la vi­gí­lia de Reis.

FO­TO: L’AQUÀRIUM DE BARCELONA

Els tau­rons són els pro­ta­go­nis­tes de di­ver­sos ta­llers, jocs de pis­tes i ma­nu­a­li­tats.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.