A l’in­te­ri­or del vol­cà

LO­LI­TA FLORES ES TRANSFORMA EN FEDRA AL TE­A­TRE ROMEA I S’EN­FRON­TA COMBATIVAMENT AMB LA DESOLACIÓ DE LA PAS­SIÓ NO CORRESPOSTA

La Vanguardia - Què Fem - - T T TRE - RAMON OLI­VER

eu ra st u Ho diu la ma­tei­xa Fedra, en aques­ta no­va ver­sió de la se­va his­tò­ria amb la qual Pa­co Be­zer­ra s’afe­geix a la llar­ga llis­ta d’au­tors que, des d’Eu­rí­pi­des fins a Es­priu, pas­sant per Sè­ne­ca i Ra­ci­ne, fa mil·le­nis que ens ex­pli­quen aques­ta tra­gè­dia pas­si­o­nal. Diu Fedra que l’amor és una tram­pa; una guer­ra que no es gua­nya mai. Que et dó­na molt poc i t’ho treu tot. Que hau­ria d’es­tar pro­hi­bit. Que transforma els que el pa­tei­xen –ella ma­tei­xa n’és un bon exem­ple– en ve­ri­ta­bles per­tor­bats; malalts pe­ri­llo­sos que, per­se­guint el seu

t mi­rat­ge, sem­bren l’hor­ror i la des­truc­ció al seu pas. És clar que Fedra ha tin­gut do­ble mala sort, a l’ho­ra d’en­a­mo­rar-se fins al moll de l’os: no no­més s’ha que­dat pen­ja­da del fill del seu ma­rit, el rei (que ja és prou greu), si­nó que a so­bre ho ha fet d’una per­so­na que re­but­ja amb ve­ri­ta­ble fàs­tic aques­ta sen­su­a­li­tat que a ella li surt per tots els po­rus: Hi­pò­lit, en el text de Be­zer­ra, ha fet de la cas­te­dat una ve­ri­ta­ble mi­li­tàn­cia.

No és es­trany, doncs, que Fedra aca­bi cons­truint una me­tà­fo­ra en­tre el que pas­sa dins seu i el que pas­sa amb un vol­cà abans que en­tri en erup­ció: l’apa­rent cal­ma ex- ter­na va ple­na de ne­gres pre­sa­gis, i en­tre les es­quer­des de la mun­ta­nya ja es pot sen­tir el foc que cre­ma per dins.

El que no es diu es po­dreix

Per cert, que el vol­cà de Be­zer­ra (con­si­de­rat un po­tent re­pre­sen­tant del nou te­a­tre es­pa­nyol) pel qual es mou una Lo­li­ta Flores ca­da cop més fi­ca­da en l’ofi­ci d’ac­triu va cau­sar es­tralls al fes­ti­val de Mè­ri­da, on aquest es­pec­ta­cle es va re­bre amb en­tu­si­as­me. Acos­tu­mat a trac­tar te­mes tan ur­gents com la per­sis­tèn­cia de l’ho­mo­fò­bia i del mas­clis­me o el dra­ma de la im­mi­gra­ció for­ça­da, aquest au­tor (que se sent tan pro­per a Sò­fo­cles com a Gar­cía Lor­ca o Llu­ï­sa Cu­ni­llé) ha vol­gut que la se­va Fedra llui­tés més ac­ti­va­ment que mai pel seu desig. Que ho tin­gui tot per­dut no sig­ni­fi­ca que es re­sig­ni al si­len­ci: tam­bé és ella la que afir­ma que les pa­rau­les que no es pro­nun­ci­en s’aca­ben con­ver­tint en po­dri­du­ra in­ter­na.

Be­zer­ra treu rà­pid Fedra de l’es­tat de de­pres­si­va tris­te­sa amb què se’ns pre­sen­ta ini­ci­al­ment, per pre­sen­tar-la, se­gons les prò­pi­es pa­rau­les, com al­gú a qui no li fa por el com­bat emo­ci­o­nal i que no sent cap me­na de cul­pa a l’ho­ra d’ex­te­ri­o­rit­zar el seu amor. Aques­ta Fedra (a di­fe­rèn­cia, per exem­ple, d’aque­lla al­tra que se su­ï­ci­da des­prés de llan­çar ter­ri­bles acu­sa­ci­ons) no bus­ca la tra­gè­dia, en­ca­ra que sà­pi­ga que, ine­vi­ta­ble­ment, li ta­lla­rà el pas. Albert To­la i la com­pa­nyia Ni­ge­do ens em­bar­quen en aquell ma­teix vai­xell que, els di­es de la Guer­ra Ci­vil, va sal­par cap a la me­xi­ca­na ciu­tat de Mo­re­lia car­re­gat amb uns pas­sat­gers ben pe­cu­li­ars: 456 fills de re­pu­bli­cans que ini­ci­a­ven un vi­at­ge ‘de co­lò­ni­es’ que s’aca­ba­ria con­ver­tint en un vi­at­ge de per vi­da. I, al llarg d’una tra­ves­sia com aques­ta, no és es­trany que els jocs in­fan­tils pu­guin ad­qui­rir con­no­ta­ci­ons ma­ca­bres. TE­A­TRE TANTARANTANA. DA­TA: FINS AL 20 DE GE­NER. HO­RA­RI: DE DC. A DS., 21H; DG., 19 H. PREU: 12-21€.

45% DE DESCOMPTE. Tantarantana.com

• AMANDA T

No sé pas si Amanda Todd s’ha­via lle­git la po­pu­lar no­vel·la de Jay As­her ‘Per tret­ze ra­ons’. Però, com la pro­ta­go­nis­ta d’aquell re­lat, con­ver­tit re­cent­ment en aplau­di­da sè­rie te­le­vi­si­va, tam­bé l’Amanda va vo­ler ex­pli­car (en el seu cas, pu­jant un ví­deo a YouTu­be) el ter­ri­ble ‘bullying’ que la va por­tar a pen­jar-se quan no­més te­nia 15 anys. I és que, com ens re­cor­da Àlex Mañas, so­vint les xar­xes so­ci­als van ben ple­nes d’as­set­ja­ment amb efec­tes que po­den re­sul­tar le­tals. TNC. DA­TA: DEL 10 AL 20 DE GE­NER. HO­RA­RI: DS., 20H; DG., 18H. PREU: 10-20€.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

AL SOS­TRE

No cal vi­at­jar fins a Ro­ma per vi­si­tar la Ca­pe­lla Six­ti­na. Mi­llor en­ca­ra: aques­ta obra de Ni­gel Pla­ner ens per­me­trà conèi­xer el se­cret més ben guar­dat de tan mag­ní­fic fresc pic­tò­ric men­tre en­ca­ra s’es­tà cre­ant da­vant nos­tre, i com­pro­var que pot­ser Mi­quel Àn­gel no va ser l’únic res­pon­sa­ble de tan­ta ge­ni­a­li­tat. Tam­bé la his­tò­ria de l’art es­tà far­ci­da d’he­rois anò­nims que s’han que­dat sen­se gau­dir dels seus quin­ze mi­nuts de fa­ma. ES­CE­NA­RI BROSSA. DA­TA: DEL 9/1 AL 3/2. HO­RA­RI: DE DC. A DS., 20.30H; DG., 19H. PREU: 13.20€. 25% DE DTE.

Es­ce­na­ri­bros­sa.cat

• PERFECT (BY) DAY

Des­prés d’ha­ver tri­om­fat amb un text tan car­re­gat de con­no­ta­ci­ons dra­mà­ti­ques com el d’‘A.K.A.’, Daniel J. Meyer es re­la­xa una mi­ca amb aques­ta obra de te­a­tre per con­vi­dar-nos a una fes­ta d’ani­ver­sa­ri en la qual tot se­rà co­mè­dia. A l’es­ce­na­ri de la Sa­la Atri­um tro­ba­rem un grup de jo­ves ac­tors que han pas­sat per l’es­co­la AULES, di­ri­gi­da per Daniel An­glès, fi­cats en aques­ta oca­sió en la pell d’un grup d’amics a punt de re­bre no­ves i in­sò­li­tes in­cor­po­ra­ci­ons. SA­LA ATRI­UM. DA­TA: DEL 10 AL 13 DE GE­NER. HO­RA­RI: 20.30H; DIU­MEN­GE, 18.30 I 21H. PREU: 9,50-12€.

Te­a­tri­um.cat

FO­TO: J. MORALES

La Fedra de Lo­li­ta, apas­si­o­na­da per l’Hi­pò­lit de Ca­be­zas.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.