Re­cords so­nors

IDLES AMB ‘JOY AS AN ACT OF RESISTANCE’ I RO­SA­LÍA AMB ‘EL MAL QUE­RER’ FIRMEN ELS MI­LLORS ÀL­BUMS DEL 2018

La Vanguardia - Què Fem - - MM C - ORIOL RO­DRÍ­GUEZ

El 2018 ens ha dei­xat grans dis­cos i du­es cer­te­ses ir­re­fu­ta­bles. Tot i que el mi­llor tre­ball de la tem­po­ra­da, Joy as an Act of Resistance, dels an­gle­sos Idles, so­na a punk en­ra­bi­at; amb ar­tis­tes com J Bal­vin, el pop lla­tí ama­rat de sons ur­bans es­tà pre­nent un rol pre­pon­de­rant en l’es­ce­na mu­si­cal in­ter­na­ci­o­nal. Mi­llor en­ca­ra: do­nes com la ca­ta­la­na Ro­sa­lía s’han po­si­ci­o­nat ben amunt, sig­nant al­gu­nes de les obres més re­lle­vants i ex­ci­tants del mo­ment.

IDLES

JOY AS AN ACT OF RESISTANCE

Els bri­tà­nics Idles van en­trar en es­ce­na el 2017 amb un àl­bum de tí­tol tan il ·lus­tra­tiu com Bru­ta­lism. No­més dot­ze me­sos més tard, re­pe­ti­ri­en la ju­ga­da amb Joy as an Act of Resistance (2018), punk sul­fu­rós com a ban­da so­no­ra per a un Gran Bre­ta­nya dis­tò­pi­ca post-Bre­xit. El mi­llor disc in­ter­na­ci­o­nal de l’any.

RO­SA­LÍA

EL MAL QUE­RER

La vam des­co­brir amb Los Án­ge­les, el disc (molt no­ta­ble) que va mo­de­lar amb l’aju­da de Ra­ül Re­free. Aquest 2018, i ara acom­pa­nya­da d’El Guinc­ho, Ro­sa­lía ha aca­bat de per­fec­ci­o­nar la se­va par­ti­cu­lar fu­sió en­tre fla­menc i sons ur­bans amb El mal que­rer, un àl­bum, el mi­llor de la pas­sa­da cam­pa­nya a ca­sa nos­tra, que ha dut tot­hom a can­tar allò de... «ma­la­men­te, tra, tra».

J BAL­VIN

VIBRAS

Tot so­let, el can­tant co­lom­bià ha acon­se­guit rede­fi­nir un gè­ne­re tan in­ju­ri­at i menys­pre­at com el reg­ga­e­ton. Te­mes com Mi gen­te, Pe­li­gro­sa, Mac­hika o la ma­tei­xa Vibras són l’evi­dèn­cia que

Ro­sa­lía ha acon­se­guit cap­ti­var oients de tot el món. a par­tir d’ara el pop so­na­rà lla­tí o no so­na­rà.

ELS PETS

i SOM

Diu Lluís Ga­val­dà que el gran mè­rit d’Els Pets ha es­tat so­bre­viu­re a un nom com el seu. S’equi­vo­ca, el gran mè­rit es su

i! del grup de Cons­tan­tí és ha­ver es­tat capa­ços de gra­var el seu mi­llor disc des­prés de tren­ta anys de tra­jec­tò­ria. Som és pur pop (ma­dur) plus­quam­per­fet.

NILS FRAHM

ALL MELODY

Col·la­bo­ra­dor d’ar­tis­tes i pro- DIRTY COMPUTER

Des­prés de cinc anys de si­len­ci, la can­tant nord-ame­ri­ca­na no no­més ha re­a­pa­re­gut, si­nó que ho ha fet pu­bli­cant el seu mi­llor disc fins ara. Ca­tor­ze can­çons de pop ir­re­sis­ti­ble es­quit­xa­des de R&B, funk i neo-soul i unes lle­tres que sen­se re­cór­rer al pam­flet ni al dog­ma­tis­me no de­fu­gen el com­pro­mís so­ci­al i po­lí­tic.

EL PE­TIT DE CAL ERIL

TRI­AN­GU­LAR

Una al­tra de les ments més bri­llants del nos­tre es­pai so­nor. Joan Pons ha subli­mat la se­va pro­pos­ta amb Tri­an­gu­lar, tres EP en­cap­su­lats en un disc de pop ul­tra­sen­so­ri­al del qual és im­pos­si­ble no sen­tir-se fas­ci­nat. No­va vet­lla­da al Jam­bo­ree pro­ta­go­nit­za­da per aques­ta aven­tu­ra de soul, r’n’b i elec­trò­ni­ca. JAM­BO­REE. PL. RE­IAL, 17. HO­RA: 20 I 22H. PREU: 12€. 2X1 I 25% DTE.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

Di­marts, 8

ELS TRES TENORS Jazz

Ca­sa­res, Ga­gli­ar­di i Amar­gant són els Tres Tenors del nos­tre jazz. El trio re­viu­rà els èxits d’Amy Wi­ne­hou­se. JAM­BO­REE. PL. RE­IAL, 17. HO­RA: 20 I 22H. PREU: 18€. 2X1 I 25% DTE.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.