+ con­certs

La Vanguardia - Què Fem - - MM C -

jec­tes de la di­men­sió de DJ Sha­dow, F.S. Blumm, Wo­odkid i Óla­fur Ar­nalds, el pi­a­nis­ta ale­many Nils Frahm se si­tua en un punt fas­ci­nant on es tro­ben la mú­si­ca clàs­si­ca i elec­trò­ni­ca. El seu úl­tim disc, All Melody (2018), és to­ta una de­lí­cia per als sen­tits.

FERRAN PA­LAU

BLANC

És una de les ments més bri­llants del nos­tre cos­mos so­nor. Eix cre­a­tiu d’Aní­mic, en so­li­ta­ri Pa­lau es mou en­tre el folk oní­ric i el pop me­ta­fí­sic, co­or­de­na­des so­no­res amb què ha per­fi­lat un disc tan bo­nic com Blanc (2018).

U.S. GIRLS

IN A POEM UNLIMITED

Fi­del al seu pop de nos­tàl­gia col­pi­do­ra, Me­gan Remy, o el que és el ma­teix, U.S. Girls ha en­tre­gat un àl­bum ex­qui­sit i sub­til on, aques­ta ve­ga­da acom­pa­nya­da del grup de su­port The Cos­mic Ran­ge, tam­bé res­so­nen prés­tecs del soul i el funk dels anys sei­xan­ta i se­tan­ta.

CLARA PEYA

ES­TÓ­MAC

La pi­a­nis­ta bar­ce­lo­ni­na és la cre­a­do­ra d’un dels uni­ver­sos cre­a­tius més fas­ci­nants de l’es­ce­na mu­si­cal nos­tra­da. Cos­mos so­nor per­so­nal i in­trans­fe­ri­ble que en aquest Es­tó­mac neix de la com­bi­na­ció de sons del jazz, el rap, el pop i l’elec­trò­ni­ca.

JA­NE­LLE MONÁE

Di­ven­dres, 4

DR. CALYPSO Reg­gae

Els mi­llors re­pre­sen­tants a ca­sa nos­tra dels rit­mes ja­mai­cans han de­ci­dit po­sar fi a la se­va car­re­ra. Úl­ti­ma opor­tu­ni­tat per veu­re en di­rec­te una ban­da icò­ni­ca. APO­LO. NOU DE LA RAM­BLA, 113. HO­RA: 20.30H. PREU: EN­TRA­DES EXHAURIDES.

FANGS ON RUN In­die rock

La ban­da de Los An­ge­les des­co­breix el seu punk tin­tat de ne­gre gò­tic. METEORO. PG. DE MONT­JU­ÏC, 52. HO­RA: 21.30H. PREU: 10€ AN­TI­CI­PA­DA, 13€ A LA TA­QUI­LLA. • En­tra­di­um.com

JIM MU­LLEN ORGAN TRIO Jazz

Lle­gen­da del jazz eu­ro­peu, Mu­llen té una do­ble ci­ta a la pla­ça Re­ial. JAM­BO­REE. PL. RE­IAL, 17. HO­RA: 20 I 22H . PREU: 20€. 2X1 I 25% DTE.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

NATHY PELUSO Trap, R&B

Gran da­ma del rap i el trap a Amè­ri­ca del Sud, Peluso ac­tua a l’Apo­lo con­vi­da­da pel fes­ti­val Mil·len­ni. APO­LO. NOU DE LA RAM­BLA, 113. HO­RA: 20.30H. PREU: 14€ AN­TI­CI­PA­DA, 17€ A LA TA­QUI­LLA. 15% DE DTE.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

PANCHO VARONA Can­çó d’au­tor

Varona gi­ra en so­li­ta­ri in­ter­pre­tant els te­mes que ha com­post per a ar­tis­tes com Luz Ca­sal o Jo­a­quín Sa­bi­na. ON­CLE JACK. ROSELLES, 32 (L’HOS­PI­TA­LET DE LLO­BRE­GAT). HO­RA: 21H. PREU: 18€. • We­gow.com

Dis­sab­te, 5

SKAPARAPID Ska

Dot­ze anys des­prés de se­pa­rar-se, l’em­ble­mà­ti­ca ban­da va­len­ci­a­na de ska ha de­ci­dit re­pren­dre l’ac­ti­vi­tat. APO­LO. NOU DE LA RAM­BLA, 113. HO­RA: 20.30H. PREU: 12€ AN­TI­CI­PA­DA, 16€ A LA TA­QUI­LLA. • No­tiku­mi.com

Diu­men­ge, 6

THE SE­CRET INVESTMENTS N’ COM­PANY Soul

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.