Fins a les postres

La Vanguardia - Què Fem - - R -

tru­fat; una trui­ta ober­ta de bur­ra­ta i tò­fo­na ne­gra; una piz­za de tò­fo­na ne­gra i stra­ci­a­te­lla de bur­ra­ta, i un con­so­mé de ga­lli­na i tò­fo­na ne­gra. Però ai­xò no és tot: Ju­bany fins i tot s’atre­veix amb un me­nú ba­te­jat com a So­par de la Tò­fo­na, on hi ha una fes­ta de vuit plats far­cits d’aquest dis­tin­git in­gre­di­ent. PG. DE GRÀ­CIA, 68. TEL.: 934 881 717. HO­RA­RI: DE DT. A DS., DE 13 A 15.30 I DE 19.30 A 22.30H.

Ho­tel­ma­jes­tic.es

• En plats asi­à­tics

de sa­bor im­pres­si­o­nant”, un mar i mun­ta­nya molt in­teres­sant. La se­va in­ten­ció és in­tro­duir una apor­ta­ció oc­ci­den­tal a aques­ta re­cep­ta tra­di­ci­o­nal xi­ne­sa de sha­o­mai. MA­JOR, 5. TEL.: 661 908 027. HO­RA­RI: DE DT. A DG, DE 13:30 A 16H I DE 20 A 00H. Fa­ce­bo­ok: Ku­mi­hoA­si­anFo­od

La tò­fo­na és tan ver­sà­til que fins i tot en­tra a les postres. La se­va as­so­ci­a­ció eter­na amb les pas­tes i les piz­zes no ha im­pe­dit als cui­ners més ar­ris­cats si­tu­ar-la en ex­trems in­es­pe­rats, com en postres i en ver­sió ge­lat. És el cas del res­tau­rant Wind­sor, que ser­veix unes postres tra­di­ci­o­nals de mel i ma­tó amb ge­lat de tò­fo­na ne­gra i mel de tò­fo­na, tot un cant a la in­no­va­ció cu­li­nà­ria i un rep­te per als co­men­sals. A ban­da d’aques­tes postres, el res­tau­rant tam­bé ofe­reix aquest in­gre­di­ent en un dels en­trants de tem­po­ra­da: un car­pac­cio de car­xo­fa crua i tò­fo­na ne­gra amb pi­nyons tor­rats. De tò­fo­na n’hi ha per ati­par-se’n. CÒRSEGA, 286. TEL.: 932 377 588. HO­RA­RI: DE DL. A DJ, DE 13.15 A 15.45H I DE 20.30 A 23H; DV. I DS., DE 13.15 A 15.45H I DE 20.30 A 23.30H. Res­tau­rantwind­sor.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.