A ca­vall del vent

DALT D’UN ENCIMBELLAT PUIG GRANÍTIC, TRO­BA­REU EL CAS­TELL DE FARNERS. AL COS­TAT, DESCANSANT TAM­BÉ DEL LLARG CA­MÍ DE LA HIS­TÒ­RIA, TRO­BA­REU EL TU­RÓ DEL VENT

La Vanguardia - Què Fem - - C CASTELLS - RAMON ORPINELL

La pu­ja­da a aquest con­tra­fort de la part ori­en­tal del mas­sís de les Gui­lle­ri­es, co­ro­na­da per aquest vell cas­tell, us apor­ta­rà una ex­pe­ri­èn­cia gai­re­bé mís­ti­ca. Vol­tat de bos­cos fron­do­sos, des d’aquest em­pla­ça­ment im­pres­si­o­nant con­tro­la­reu gran part de les ter­res de l’an­tic com­tat de Gi­ro­na. Gai­re­bé res dis­trau­rà la vos­tra ima­gi­na­ció i, com si fós­siu per­so­nat­ges d’una lle­gen­da wag­ne­ri­a­na, ca­val­ca­reu en har­mo­nia amb les se­ves pe­dres amb el vent com a com­pany de vi­at­ge. En­tre mer­lets

L’ar­ri­ba­da al cas­tell ja us pre­dis­po­sa­rà a gau­dir-ne com cal: una pis­ta fo­res­tal en molt bon es­tat us tran­quil·lit­za­rà l’ànim men­tre re­mun­teu aquests cinc qui­lò­me­tres que us se­pa­ren de la ci­vi­lit­za­ció, de San­ta Co­lo­ma de Farners. L’es­pla­na­da de l’er­mi­ta de la Ma­re de Déu de Farners us es­pe­ra­rà pa­ci­ent per­què hi dei­xeu el ve­hi­cle, i una cur­ta pu­ja­da, amb el punt de risc im­pres­cin­di­ble, us con­dui­rà fins a l’ob­jec­tiu de la vos­tra es­ta­da. La cons­truc­ció del cas­tell l’hem de si­tu­ar cap a ini­cis del se­gle en­ca­ra que, com en mol­tes al­tres for­ti­fi­ca­ci­ons, tin­gui un ori­gen més llu­nyà, en for­ma d’una pe­ti­ta for­ta­le­sa o ta­la­ia, que nor­mal­ment era de fus­ta.

Tam­bé l’er­mi­ta de la Ma­re de Déu de Farners, to­tal­ment re­cons­tru­ï­da al se­gle

que hau­reu dei­xat en­re­re en la pres­sa per fer el cim, té una his­tò­ria molt an­ti­ga. Sa­bem que la va fun­dar i do­tar, l’abril de l’any 1200, el ca­va­ller hos­pi­ta­ler Ramon de Farners, tot i que, en l’ac­ta de con­sa­gra­ció, es par­la de la re­cons­truc­ció d’un tem- ple an­te­ri­or, que po­dria ser de l’any 950, en què el bis­be God­mar va con­sa­grar la par­rò­quia de San­ta Co­lo­ma. Nis­sa­gues gi­ro­ni­nes

Al se­gle era pos­ses­sió del com­te de Barcelona, Ramon Be­ren­guer, que ho te­nia do­nat com a feu als ves­com­tes de Car­do­na. La cast­la­nia la va os­ten­tar la fa­mí­lia Farners fins al se­gle quan va pas­sar als Vi­la­de­many. El 1240, Pe­re Ramon de Vi­la­de­many la va ce­dir en tes­ta­ment al seu fill Ar­nau, i va lli­gar la de­pen­dèn­cia se­nyo­ri­al al ves­com­te Folc de Car­do­na. Hi va ha­ver dis­cre­pàn­ci­es a fi­nals del se­gle en­tre la so­bi­ra­nia que exer­cia el rei Pe­re el Gran, que re­cla­ma­va la po­tes­tat del cas­tell al ves­com­te Ramon

Des del cas­tell po­dreu ad­mi­rar les ter­res que for­ma­ven l’an­tic com­tat de Gi­ro­na.FO­TOS: AJUN­TA­MENT DE SAN­TA CO­LO­MA DE FARNERS (DA­VID RUEDA)

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.