Des­co­briu què hi ha dar­re­re de les fo­tos del Qu­èFem? per mit­jà d’emo­ti­onsAR,

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA - FO­TO: XAVIER SUBIAS

una apli­ca­ció d’in­tel·li­gèn­cia vi­su­al que com­bi­na la re­a­li­tat aug­men­ta­da i el re­co­nei­xe­ment d’imat­ges. No­més heu de se­guir aquests pas­sos:

GAU­DÍ 2.0.

La in­con­fu­si­ble ar­qui­tec­tu­ra del Pa­lau Gü­ell, obra del ge­ni bar­ce­lo­ní, uni­da a l’úl­ti­ma tecnologia au­di­o­vi­su­al i mu­si­cal; ‘Pa­ra­bò­lic Gau­dí’ uneix aquests dos mons en un es­pec­ta­cle d’avant­guar­da que ens per­met des­co­brir els se­crets del pa­lau men­tre gau­dim d’una projecció de llum es­pec­ta­cu­lar a la cú­pu­la de l’edi­fi­ci. Amb la llum, la ge­o­me­tria i la mú­si­ca com a grans pro­ta­go­nis­tes, aquest ‘map­ping’ re­cu­pe­ra la tra­di­ció mu­si­cal dels con­certs que se ce­le­bra­ven al sa­ló cen­tral du­rant la pri­me­ra mei­tat del se­gle i la por­ta als nous temps. Com a ne­xe, l’ac­tu­al or­gue del pa­lau, cons­tru­ït a par­tir dels tubs de l’ori­gi­nal, del 1888. I com a no­ve­tat, la vo­lun­tat de trans­for­mar l’ar­qui­tec­tu­ra de l’edi­fi­ci en un llenç a tra­vés d’una mirada cre­a­ti­va i ima­gi­na­ti­va. L’en­tra­da a l’es­pec­ta­cle tam­bé in­clou una vi­si­ta gu­ia­da noc­tur­na al pa­lau, de­cla­rat pa­tri­mo­ni mun­di­al per la UNESCO. PA­RA­BÒ­LIC GAU­DÍ. PA­LAU GÜ­ELL. NOU DE LA RAMBLA, 3-5. DA­TA: FINS A L’ABRIL. HO­RA­RI: DI­VEN­DRES, A LES 18H. PREU: 18€.

El ‘map­ping’ del Pa­lau Gü­ell uneix tra­di­ció i mo­der­ni­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.