GAS­TRO-TA­QUE­RÍA

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

PA­RÍS, 38. BAR­CE­LO­NA. TE­LÈ­FON: 936 240 827. HO­RA­RI: DE DT. A DS., DE 13 A 23H; DG., DE 13 A 16H. PREU MIT­JÀ CAR­TA: 20€.

Gas­tro­ta­que­ri­a­me­xi­ca­nabcn.com

Nas­cut a Pu­e­bla, el xef Óscar Váz­quez va de­ci­dir dei­xar de ban­da les es­fe­ri­fi­ca­ci­ons que ha­via après amb Fer­ran Adrià per ela­bo­rar una cui­na amb “au­tèn­tic sa­bor de Mè­xic”, diu. Fa tres anys, va obrir la Gas­tro-Ta­que­ría amb la vo­lun­tat de di­ver­si­fi­car l’ofer­ta gas­tro­nò­mi­ca me­xi­ca­na a Bar­ce­lo­na i “des­vin­cu­lar-la de la cui­na tex-mex”. Té un hor­tet a Ga­và on con­rea xi­lis, epa­zo­te, no­pal..., in­gre­di­ents que in­cor­po­ra a les se­ves re­cep­tes, “su­per­tra­di­ci­o­nals però que juguen amb les pre­sen­ta­ci­ons més mo­der­nes i aco­lo­ri­des”, ex­pli­ca. Tot ho ela­bo­ren al mo­ment, amb pro­duc­tes de qui­lò­me­tre ze­ro i in­gre­di­ents me­xi­cans que im­por­ta des de la se­va al­tra em­pre­sa, Ca­nas­ta­mex. Les car­ni­tas a l’es­til de Mic­ho­acán són la se­va es­pe­ci­a­li­tat i ens con­vi­da a acom­pa­nyar-les amb el seu mes­cal, San­to In­fi­er­no.

AZUL FRIDA

PIN­TOR FOR­TUNY, 24. BCN. TEL.: 931 534 773. HO­RA­RI: DE DT. A DJ., DE 19 A 1H; DV. I DS., DE 19.30 A 3H; DG., DE 13 A 17H. PREU MIT­JÀ CAR­TA: 15€; PREU MIT­JÀ CÒC­TEL: 9€.

Fa­ce­bo­ok: Azul-Frida

Els ger­mans Jo­sé Ju­an i Ju­an Fran­cis­co López Por­ti­llo, jun­ta­ment amb Omar Es­ca­mi­lla, in­te­gren la ban­da de rock De­co Pi­lot. Ara fa un any, es van aven­tu­rar a obrir aquest bar si­tu­at al Ra­val, on abans hi ha­via la Bo­de­ga La Lla­ve. Hi tro­ba­reu una in­teres­sant se­lec­ció de te­qui­les i mes­cals i po­dreu ani­mar-vos a tas­tar els seus còc­tels me­xi­cans, com el Blo­ody Frida, amb gi­ne­bra in­fu­si­o­na­da amb pe­bre ver­mell i sal­sa Va­len­ti­na, o el No­pa­li­to, amb mes­cal, ver­mut blanc i àloe ve­ra. Per­què els es­pi­ri­tu­o­sos no us pu­gin al cap, te­nen una car­ta “cur­ta però ben ela­bo­ra­da”, diuen, de ta­cos que­sa­di­llas –amb tor­ti­lla de blat de mo­ro blau fe­ta a mà–, i tor­tas aho­ga­das, tí­pi­ques de Gu­a­da­la­ja­ra, ba­nya­des amb una sal­sa ca­so­la­na de chi­pot­le i to­mà­quet.

EL CHANGARRITO

CALÀBRIA, 206. BCN. TEL.: 931 565 518. HO­RA­RI: DT., DC., DJ. I DG., DE 13.30 A 17H I DE 20 A 23.30H; DV. I DS., DE 13.30 A 17H I DE 20 A 24H. PREU MIT­JÀ CAR­TA: 15€.

Fa­ce­bo­ok: Ta­que­ria.changarrito

Fa qua­tre anys, l’Ana Ma­ria i els seus fills, en Moi­sés i en Gus­ta­vo, van ar­ri­bar a Bar­ce­lo­na des de Ciu­tat de Mè­xic. Les ha­bi­li­tats cu­li­nà­ri­es de la ma­re els van per­me­tre obrir una pe­ti­ta ta­que­ría en una can­to­na­da del car­rer de la Fran­ça Xi­ca. Amb es­forç –“tots hem ha­gut d’apren­dre a cui­nar”, diu en Gus­ta­vo–, s’han anat fent un lloc. Fa un any van obrir un se­gon res­tau­rant, aquest al car­rer de Calàbria. Hi ser­vei­xen les ma­tei­xes bo­ta­nas, que­sa­di­llas –im­pres­cin­di­ble la d’ou amb tò­fo­na–, ta­cos i es­pe­ci­a­li­tats que be­uen del men­jar de car­rer, però tam­bé de la cui­na ca­so­la­na, to­tes cui­na­des amb l’amor que els ha trans­mès l’Ana Ma­ria. Diu­men­ge, uns ma­ri­ac­his ame­nit­zen el di­nar, en què tro­ba­reu so­pes i al­tres plats de cu­lle­ra.

PICO DE GALLO

MALLORCA, 125. BAR­CE­LO­NA. TEL.: 684 338 767. HO­RA­RI: DT., DE 20 A 24H; DE DC. A DS., DE 12 A 16H I DE 20 A 24H; DG., DE 12.30 A 16.30H. PREU MIT­JÀ CAR­TA: 15€.

Res­tau­ran­te­pi­co­de­ga­llo.es

iEx­pli­ca Ca­roll Sánc­hez, la xef del res­tau­rant, que quan va ar­ri­bar a Bar­ce­lo­na amb el seu ma­rit tro­ba­va a fal­tar plats com l’ar­rac­he­ra, la len­gua, el

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.