LA TA­QUE­RIA

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

PU­JA­DES, 712. BAR­CE­LO­NA. TE­LÈ­FON: 930 271 078. HO­RA­RI: DE DL. A DG., DE 13 A 23.30H. PREU MIT­JÀ CAR­TA: 20€. La­ta­que­ria.eu

Pro­ba­ble­ment heu men­jat al­gu­na ve­ga­da a La Ta­que­ría, a to­car de la Sa­gra­da Fa­mí­lia. Marc Ser­ra­can­ta i els seus dos amics i so­cis me­xi­cans, l’Héc­tor i en Ro­dri­go, són els ar­tí­fexs d’aquest clàs­sic de la cui­na as­te­ca. Fa un any i mig, van obrir un nou lo­cal al car­rer de Sar­de­nya, i aquest es­tiu tam­bé es van es­tre­nar al Po­ble­nou. Als tres res­tau­rants hi tro­ba­reu “els ma­tei­xos sa­bors, trac­te –tot el per­so­nal és me­xi­cà– i preus”, ex­pli­ca en Marc. Pro­pos­tes in­for­mals, ba­sa­des en la cui­na de car­rer, en què ma­nen els ta­cos i els alam­bres. El cap de set­ma­na pre­pa­ren plats com el mo­le, el po­zo­le i la bir­ria.

HI­JO DE MÉNDEZ

PTGE. DE MARIMON, 5. BCN. TEL.: 650 537 809. HO­RA­RI: DE DL. A DC., DE 13.30 A 16H I DE 20.30 A 24H; DJ., DE 13.30 A 16H I DE 20.30 A 1.30H; DV. I DS., DE 13.30 A 16H I DE 20.30 A 3H. PREU MIT­JÀ CAR­TA: 20€; PREU MIT­JÀ CÒC­TEL: 9€. Tri­buwoki.com

Obert fa poc més de dos me- sos, el res­tau­rant Hi­jo de Méndez és una al­tra de les pro­pos­tes dels res­pon­sa­bles de Tri­bu Woki, jun­ta­ment amb el Grup Ra­val. Tot i que l’in­te­ri­o­ris­me té as­pec­te nòr­dic, hi tas­ta­reu plats ins­pi­rats en la cui­na de la pe­nín­su­la de Yu­catán, ela­bo­rats amb pro­duc­tes de pro­xi­mi­tat. El gua­ca­mo­le us el pre­pa­ra­ran a la tau­la i, acom­pa­nyat de chic­har­ro­nes i ma­gra­na, és ex­qui­sit. Hi ha ce­bic­he, ta­cos i al­tres pro­pos­tes, com el pa­ta­cón de va­ca fre­gi­da. I si vo­leu una ex­pe­ri­èn­cia com­ple­ta, no dub­teu a ma­ri­dar els plats amb els seus còc­tels

A La Ta­que­ría apos­ten pels sa­bors del men­jar de car­rer.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.