Tam­bé te­nen gust de Mè­xic

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Tot i que no són es­tric­ta­ment res­tau­rants me­xi­cans, en aquests lo­cals del Ra­val, el Po­ble-sec, el Gòtic i el Po­ble­nou po­dreu tro­bar al­guns plats i sa­bors que tam­bé us tras­lla­da­ran al pa­ís as­te­ca. GRINGA

Te­nen ex­pe­ri­èn­cia en el men­jar de car­rer, ja que tam­bé són els res­pon­sa­bles del ‘fo­od-truck’ Eu­reka Stre­et Fo­od. Amb la gent d’Open Mu­sic, han obert aquest res­tau­rant al Ra­val de­di­cat a la cui­na del sud de Ca­li­fòr­nia, en què no fal­ten ‘ta­cos’, ‘mic­he­la­das’ i ‘car­ni­tas’. LLEIALTAT, 16.

• Fa­ce­bo­ok: Grin­ga­bar­ce­lo­na LA PORCA

La carn de porc ma­na en aquest lo­cal del Po­ble-sec que ele­va els en­tre­pans i les ta­pes a un al­tre ni­vell. Els di­jous al ves­pre, or­ga­nit­zen la ses­sió es­pe­ci­al ‘A to­mar por ta­co’, amb DJ, ‘ta­cos’ ela­bo­rats amb els far­ci­ments ha­bi­tu­als (a 2 eu­ros) i ‘mic­he­la­das’. Ca­da set­ma­na, a més, pre­pa­ren un ‘ta­co’ es­pe­ci­al. MA­TA, 16. • La­por­ca.com MACHETE

La gas­tro­no­mia lla­ti­na és la rei­na de la car­ta d’aquest res­tau­rant si­tu­at al Gòtic. La plan­ta de dalt es­tà re­ser­va­da als ‘ta­cos’, que po­dreu acom­pa­nyar amb ai­gües me­xi­ca­nes. A més, ama­guen una pe­ti­ta coc­te­le­ria (on tam­bé es pot ba­llar sal­sa) ano­me­na­da El Bom­bón. AM­PLE, 20. • Fa­ce­bo­ok: Mac­he­te­la­ti­nos­tre­et­fo­od LA PICANTERÍA DE L’ESCRIBÀ Al Po­ble­nou, l’ofer­ta gas­tro­nò­mi­ca és ca­da dia més po­tent. Escribà, un nom as­so­ci­at a la pas­tis­se­ria bar­ce­lo­ni­na, s’atre­veix amb els sa­bors de Mè­xic, el Bra­sil, el Ja­pó i el Pe­rú, que con­vi­uen a la car­ta d’aquest res­tau­rant. Apun­teu a l’agen­da que els diu­men­ges pre­pa­ren nits de te­mà­ti­ca me­xi­ca­na. MARIÀ AGUILÓ, 59. • La­pi­can­te­ri­a­es­cri­ba.com DE 13 A 16H I DE 20 A 24H; DE DJ. A DG., DE 13 A 24H. PREU MIT­JÀ CAR­TA: 25€. Cos­ta­pa­ci­fi­co.es Es trac­ta de la pri­me­ra ce­bic­he­ría es­pe­cí­fi­ca­ment me­xi­ca­na de Bar­ce­lo­na i, des que va obrir, ara fa gai­re­bé dos anys, tre­ba­lla per acos­tar-nos a la cui­na de cos­ta, aque­lla que pot­ser ens és menys cone­gu­da i que té com a ba­se el ce­bic­he, les tor­ra­des, els aguac­hi­les i els ta­cos, sem­pre ela­bo­rats amb ma­risc i peix fresc com a ba­se. En Marc, el res­pon­sa­ble, fa anys que va vi­at­jar a Mè­xic i es va en­a­mo­rar dels seus sa­bors. En tor­nar, te­nia clar que vo­lia do­nar im­por­tàn­cia a “un al­tre ti­pus de cui­na me­xi­ca­na”, ex­pli­ca. El seu al­tre pro­jec­te és la can­ti­na Tlax­cal, que fa més de set anys que fun­ci­o­na al car­rer del Co­merç. Per cert, no us per­deu el seu me­nú de mig­dia, fet a par­tir dels plats de peix de la car­ta, val molt la pe­na.

SAN PEDRITO

FUSINA, 6. BAR­CE­LO­NA. TEL.: 938 58 10 70. HO­RA­RI: DL. I DC., DE 19 A 00.30H; DJ., DE 19 A 1.30H; DV. I DS., DE 13 A 2.45H; DG., DE 13 A 00.30H. PREU MIT­JÀ CAR­TA: 25€.

Fa­ce­bo­ok: Sn­pe­dri­tobcn

• •

Tau­les de pe­dra vol­cà­ni­ca, plats de fang... La de­co­ra­ció del San Pedrito vol ser “un ho­me­nat­ge al tre­ball ar­te­sà me­xi­cà”, co­men­ta Ro­meo Ma­drid, ge­rent d’aquest res­tau­rant li­co­re­ria ins­tal·lat des del 2017 a to­car del mer­cat del Born. La se­va cui­na com­bi­na pla­tets tra­di­ci­o­nals de la zo­na de Pu­e­bla –d’on pro­ve­nen els pro­pi­e­ta­ris– amb gui­sats tí­pics com el pi­pián i pro­pos­tes ur­ba­nes com els ta­cos. Les en­mo­la­das – ta­cos far­cits de po­llas­tre ba­nyats amb mo­le– són la se­va es­pe­ci­a­li­tat, igual que els còc­tels de mes­cal. És lò­gic, per­què te­nen una se­lec­ció de més de sei­xan­ta re­fe­rèn­ci­es d’aquest des­til·lat, que “pro­ve­nen de di­fe­rents re­gi­ons de Mè­xic, ca­das­cu­na amb una per­so­na­li­tat di­fe­rent”, diu Ma­drid. Els caps de set­ma­na, a par­tir de mit­ja­nit, el lo­cal us con­vi­da a ba­llar a rit­me de cúm­bia, funky i sal­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.