Re­a­lis­me mà­gic

La Vanguardia - Què Fem - - C C EMA -

Mal­grat el seu as­pec­te poc con­ven­ci­o­nal, la Ti­na (una mag­ní­fi­ca Eva Me­lan­der, capaç d’emo­ci­o­nar so­ta les ca­pes de là­tex) es­tà molt re­co­ne­gu­da, a la fei­na, per l’ha­bi­li­tat que té per en­su­mar, com si fos un gos ras­tre­ja­dor, els sen­ti­ments de cul­pa, rà­bia o ver­go­nya. A més, sent un vin­cle es­pe­ci­al amb els ani­mals sal­vat­ges. Amb els hu­mans, malau­ra­da­ment, no té la ma­tei­xa con­ne­xió; al­menys, fins que co­neix en Vo­re (Jör­gen Thors­son), un al­tre és­ser es­pe­ci­al que re­ve­la as­pec­tes des­co­ne­guts de la Ti­na.

No des­ta­pa­ré l’ar­gu­ment d’aques­ta ori­gi­nal rondalla mo­ral. No­més di­ré que Ab­ba­si acon­se­gueix emo­ci­o­nar amb un inu­su­al còc­tel es­ti­lís­tic que com­bi­na el nor­dic noir, el re­lat fan­tàs­tic, el re­a­lis­me mà­gic i el ro­man­ti­cis­me fre­ak. Bor­der és el film ide­al per als amants del cinema fan­tàs­tic més es­ti­lit­zat i tam­bé per als de­vots del to fe­rés­tec i deso­la­dor de les pel·lí­cu­les del gran Roy An­der­son.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.