De­li­ca­tes­sen

La Vanguardia - Què Fem - - C C EMA -

CINEMA EN FA­MÍ­LIA

Amb la idea de por­tar la mà­gia del cinema als pe­tits de la ca­sa, la ini­ci­a­ti­va Un Dia de Fes­ta pro­po­sa, per ter­cer any con­se­cu­tiu, com­bi­nar pel·lí­cu­les fa­mi­li­ars, mú­si­ca, te­a­tre i fes­ta en un ma­teix ma­tí o tar­da. Es trac­ta d'una pro­pos­ta di­ver­ti­da i ame­na que, fins a prin­ci­pis l'abril, per­met ex­pe­ri­men­tar el cinema des d'una al­tra pers­pec­ti­va, en on­ze po­bla­ci­ons di­fe­rents de tot Ca­ta­lu­nya. Un cop dins la sa­la, els pe­tits gau­dei­xen d’una se­lec­ció de pel·lí­cu­les pre­sen­ta­des i acom­pa­nya­des de mú­si­ca, mà­gia, ti­te­lles i di­ver­sos jocs. En aca­bar les pro­jec­ci­ons,

Fo­to­gra­ma de la pel·lí­cu­la fran­ce­sa 'One, two, tree' (2015).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.