NENÚFARS DO­CU­MEN­TALS

La Vanguardia - Què Fem - - C C EMA -

una ban­da de mú­si­ca aco­mi­a­da el pú­blic i l’acom­pa­nya fins a la sor­ti­da. En­tre les pel·lí­cu­les que hi po­dreu veu­re, to­tes eu­ro­pe­es, hi ha 'Ti­pi­tips: Qui sag­na?', 'La Uni­corn', 'L’es­tiu i la tar­dor al reg­ne d’Es­cam­pe­ta' i 'One, two, tree'. A Bar­ce­lo­na, la ini­ci­a­ti­va té lloc al Cinema Zum­zeig (12/1, 17H) i als Ci­ne­mes Gi­ro­na (7/4, 12H); tam­bé la tro­ba­reu al Ci­ne Ma­jès­tic de Tàr­re­ga (24/2, 11.30H) i al Ci­ne Al­ham­bra de la Gar­ri­ga (20/1, 12H), en­tre molts d'al­tres. 3a EDI­CIÓ UN DIA DE FES­TA. DA­TA: DEL 13/1 AL 7/4. EDATS: A PAR­TIR DE 3 ANYS. PREU: 6€. CONSULTEU TOTS ELS CI­NE­MES PARTICIPANTS AL WEB.

Pack­ma­gic.cat/un-dia-de-fes­ta

El ci­cle 'Els Grans de l'Art al Cinema' acull la projecció, els di­es 14 i 15 de ge­ner, de 'Los ne­nú­fa­res de Mo­net', una cin­ta que ofe­reix una mirada úni­ca a l'obra d'un dels ar­tis­tes més in­flu­ents de la his­tò­ria de l'art. Des de la ciu­tat na­tal de l'ar­tis­ta, Gi­verny (Fran­ça), pas­sant pel Museu d'Or­say, el Museu Oran­ge­rie i el Museu Mar­mot­tan Mo­net, el do­cu­men­tal re­pas­sa la his­tò­ria i la bi­o­gra­fia del re­co­ne­gut pin­tor im­pres­si­o­nis­ta. LOS NE­NÚ­FA­RES DE MO­NET. YELMO CI­NES ICARIA I YELMO CI­NES CO­ME­DIA. 14/1, A LES 20H. CI­NE­MES VERDI BAR­CE­LO­NA. 14 I 15/1, A LES 11.30 I A LES 18.15H.

Ci­nes-verdi.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.