LA CHICA DEL TAMBOR

La Vanguardia - Què Fem - - P PANTA E -

El ca­nal Ce­ro de Mo­vis­tar+ es­tre­na avui l’adap­ta­ció de la no­vel·la de John Le Car­ré, so­bre un es­pia is­ra­e­lià in­ter­pre­tat per Mic­ha­el Shan­non que re­clu­ta una ac­triu com a part d’un pla per atra­par un ter­ro­ris­ta pa­les­tí. Dar­re­re les cà­me­res hi ha el coreà Park Chan-Wo­ok, cone­gut per la se­va fei­na al cinema (‘Old Boy’), que di­ri­geix tots els epi­so­dis. És la se­go­na adap­ta­ció que es fa d’aques­ta no­vel·la, que ja va te­nir una pel·lí­cu­la l’any 1984, di­ri­gi­da per Ge­or­ge Roy Hill, i on des­ta­ca­va el pa­per de Di­a­ne

Ke­a­ton.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.