L’hor­ror de ‘True De­tec­ti­ve’

S’ES­TRE­NA LA TER­CE­RA TEM­PO­RA­DA D’AQUES­TA SÈ­RIE AN­TO­LÒ­GI­CA, AMB L’ACTOR MAHERSHALA ALI AL CAP­DA­VANT DE LA FIC­CIÓ I RE­CU­PE­RANT L’ES­SÈN­CIA DE LA PRI­ME­RA TEM­PO­RA­DA

La Vanguardia - Què Fem - - P PANTA E - TONI DE LA TOR­RE

True De­tec­ti­ve va te­nir una pri­me­ra tem­po­ra­da que va dei­xar el llis­tó mas­sa alt i que con­ti­nua sent in­to­ca­ble, fins i tot per a la sè­rie ma­teix. Hi va ha­ver mas­sa ele­ments que van en­cai­xar a la per­fec­ció: la quí­mi­ca de McCo­naug­hey i Har­rel­son, l’am­bi­en­ta­ció per­tor­ba­do­ra uni­da amb dis­cur­sos ni­hi­lis­tes, els ele­ments fan­tàs­tics i les re­fe­rèn­ci­es a l’hor­ror còs­mic, el sen­tit de l’hu­mor, el re­trat de la re­li­gi­o­si­tat de Lo­ui­si­a­na, aquell pla-se­qüèn­cia me­mo­ra­ble, quan en­ca­ra no es­ta­va de mo­da (i, en ge­ne­ral, to­ta la fei­na de Cary Fuku­na­ga), i la sen­sa­ció, con­ver­ti­da des­prés en cer­te­sa, que es ba­sa­va en fets re­als. Si la te­le­vi­sió fos un mit­jà úni­ca­ment ar­tís­tic, True De­tec­ti­ve s’hau­ria aca­bat allà i el re­cord d’aquell vi­at­ge a l’abis­me i la re­cer­ca del Rei Groc hau­ria per­du­rat en l’ima­gi­na­ri de l’au­di­èn­cia per sem­pre. Però la te­le­vi­sió tam­bé és un mit­jà co­mer­ci­al, i True De­tec­ti­ve es­ta­va con­ce­bu­da per con­ti­nu­ar amb una no­va his­tò­ria, en la se­go­na tem­po­ra­da, que va po­sar Nic Piz­zo­lat­to en un d’aquells di­le­mes que per­se­guei­xen molts cre­a­dors que acon­se­guei­xen l’èxit ins­tan­ta­ni: con­ti­nuo fent quel­com si­mi­lar ar­ris­cant-me a ser acu­sat de re­pe­ti­tiu, o faig quel­com di­fe­rent ar­ris­cant-me a per­dre un pú­blic que ja tinc con­ven­çut? Mort i re­sur­rec­ció

El for­mat d’an­to­lo­gia, amb una his­tò­ria in­de­pen­dent a ca­da tem­po­ra­da, per­me­tia to­tes du­es op­ci­ons, i es va op­tar per la se­go­na, amb re­sul­tats des­as­tro­sos: va ser re­bu­da ne­ga­ti­va­ment tant pel pú­blic com per la crí­ti­ca, i la sè­rie va que­dar pràc­ti­ca­ment en­ter­ra­da, des­a­pa­rei­xent dels plans fu­turs d’HBO. Un re­lleu en la po­si­ció de cap de Pro­gra­ma­ció del ca­nal, amb Ca­sey Bloys subs­ti­tuint el ve­te­rà Mic­ha­el Lom­bar­do, va ser clau per a la re­sur­rec­ció de True De­tec­ti­ve. Per a la ter­ce­ra tem­po­ra­da, que s’es­tre­na di­lluns vi­nent (a HBO i a Mo­vis­tar), s’ha op­tat per rec­ti­fi­car i tor­nar a l’es­sèn­cia dels ini­cis. Tres lí­ni­es tem­po­rals

Des del pri­mer epi­so­di s’in­ten­ta evo­car la True De­tec­ti­ve ori­gi­nal, co­men­çant pel for­mat en­tre­vis­ta com a mo­tor nar­ra­tiu de la sè­rie, amb la di­fe­rèn­cia que aquí són du­es en­tre­vis­tes al­ho­ra. En una són uns de­tec­tius que in­ten­ten treu­re l’en­tre­llat d’un cas que va pas­sar fa anys, en l’al­tra és un pro­gra­ma de te­le­vi­sió que re­cons­tru­eix, anys més tard, el ma­teix cas. L’en­tre­vis­tat és el de­tec­tiu in­ter­pre­tat per l’os­ca­rit­zat Mahershala Ali, que es mou en tres lí­ni­es tem­po­rals i fa una fei­na molt pre­ci­sa, de­fi­nint les emo­ci­ons del per­so­nat­ge en ca­da es­ta­di. El seu de­tec­tiu, mar­cat pel Vi­et­nam, és el Rust de la tem­po- ra­da i fa tàn­dem amb el que in­ter­pre­ta Step­hen Dorff, que vin­dria a ser en Marty.

Però les si­mi­li­tuds no es que­den aquí, i us que­da­reu gla­çats quan vegeu les fi­gu­res que sem­blen d’un ri­tu­al sa­tà­nic i que són clau en el cas que in­ves­ti­guen. La tra­ma tor­na a es­tar ba­sa­da en fets re­als, com el cas d’Els Tres de West Memp­his (del qual ja es va fer la sè­rie do­cu­men­tal Pa­ra­di­se Lost, dis­po­ni­ble a HBO). La ter­ce­ra tem­po­ra­da mar­ca dis­tàn­ci­es res­pec­te a l’ori­gi­nal amb un to més dur i pro­per a la sè­rie po­li­ci­al (es no­ta molt l’apor­ta­ció del ve­te­rà Da­vid Milch) i la in­tro­duc­ció de te­mà­ti­ques ra­ci­als, però la ba­se con­ti­nua sent la com­bi­na­ció de crim i ocul­tis­me. L’am­bi­en­ta­ció, amb una ban­da so­no­ra in­qui­e­tant, t’ar­ros­se­ga, ho vul­guis o no, per es­ce­nes noc­tur­nes que fan fe­re­dat. No se­rà mai com l’ori­gi­nal, però, si li dó­nes mar­ge, se­gur que et tin­drà sen­se dor­mir unes quan­tes nits.

SEX EDU­CA­TI­ON

Net­flix es­tre­na avui aques­ta sè­rie en què Gi­lli­an An­der­son in­ter­pre­ta una te­ra­peu­ta es­pe­ci­a­lit­za­da en se­xu­a­li­tat. El pro­ta­go­nis­ta au­tèn­tic de la his­tò­ria és el seu fi­fi­fill ado­les­cent, que apro­fi­ta el co­nei­xe­ment ad­qui­rit a tra­vés de les xer­ra­des amb la se­va ma­re per di­fon­dre co­nei­xe­ments so­bre se­xe a l’ins­ti­tut i pro­gres­sar so­ci­al­ment. Les al­tres es­tre­nes d’avui a Net­flix són la sè­rie de su­per­he­rois ‘Ti­ta­nes’ i la se­go­na tem­po­ra­da de la co­mè­dia ‘Ami­gos de la uni­ver­si­dad’.

La sè­rie tor­na a un for­mat en­tre­vis­ta que com­bi­na el pas­sat i el pre­sent.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.