Tin­tín i Arms­trong, a la Llu­na

COSMOCAIXA RE­COR­DA EL 50è ANI­VER­SA­RI DE L’AR­RI­BA­DA DELS HU­MANS A LA LLU­NA I COM LA VA IMA­GI­NAR HERGÉ

La Vanguardia - Què Fem - - NENN S - PI­LAR MAURELL

“Ja hi sóc! He fet uns quants pas­sos! Se­gu­ra­ment, per pri­me­ra ve­ga­da en la his­tò­ria de la hu­ma­ni­tat, s’ha ca­mi­nat da­munt la Llu­na”. Aques­tes són les pa­rau­les que es po­den lle­gir al vo­lum Hem ca­mi­nat da­munt la Llu­na, el dis­se­tè àl­bum de Les aven­tu­res de Tin­tín, pu­bli­cat l’any 1954 i que és la con­ti­nu­a­ció del tí­tol Ob­jec­tiu: la Llu­na, que va sor­tir un any abans. Un cop més, la ci­èn­cia-fic­ció es va avan­çar a la re­a­li­tat, per­què no va ser fins al 20 de ju­li­ol del 1969 que l’as­tro­nau­ta Neil Arms­trong va tre­pit­jar la Llu­na i va dir aque­lla cè­le­bre fra­se: “És un pe­tit pas per a un ho­me, però un gran salt per a la hu­ma­ni­tat”. Un re­lat his­tò­ric CosmoCaixa Bar­ce­lo­na vol re­cor­dar els dos àl­bums de l’his­to­ri­e­tis­ta bel­ga Ge­or­ges Re­mi, cone­gut com a Hergé, coin­ci­dint amb el 50è ani­ver­sa­ri de l’ar­ri­ba­da dels hu­mans a la Llu­na. I per ai­xò, fins al

Una imat­ge de l’ex­po­si­ció so­bre l’ar­ri­ba­da dels hu­mans a la Llu­na i l’uni­vers d’Hergé, a CosmoCaixa. 26 de maig s’hi po­drà veu­re l’ex­po­si­ció Tin­tín i la Llu­na. Cin­quan­ta anys de la pri­me­ra ex­pe­di­ció tri­pu­la­da. Hi tro­ba­reu tot el que co­nei­xem del nos­tre sa­tèl·lit na­tu­ral i sa­breu com es pre­pa­ra avui un vi­at­ge tan es­pe­ci­al en com­pa­ra­ció de com es va fer cinc dè­ca­des en­re­re. L’ex­po­si­ció tam­bé mos­tra com va ima­gi­nar i cre­ar Hergé aquest som­ni fet re­a­li­tat, amb la re­cre­a­ció dels es­pais on tre­ba­lla­va, les ei­nes que fe­ia ser­vir per di­bui­xar i la do­cu­men­ta­ció que lle­gia per fer més re­al la se­va his­tò­ria. De Ga­li­leu a l’Apo­llo L’ex­po­si­ció fa un re­cor­re­gut his­tò­ric des del mo­ment en què Ga­li­leu va ob­ser­var per pri­me­ra ve­ga­da la Llu­na, amb un te­les­co­pi que ha­via cons­tru­ït ell ma­teix, el 1609, fins que els hu­mans van po­sar els peus en aquest sa­tè­llit. I re­crea les di­fi­cul­tats que van tro­bar els en­gi­nyers dels co­ets Apo­llo, que van fer ser­vir un or­di­na­dor menys po­de­rós que un smartp­ho­ne ac­tu­al. En­tre els ob­jec­tes que hi tro­ba­reu hi ha una rè­pli­ca del te­les­co­pi de Ga­li­leu, una re­pro­duc­ció de la sec­ció de co­man­da­ments del mò­dul lu­nar i un mò­dul in­terac­tiu per ca­mi­nar so­bre la su­per­fí­cie de la Llu­na!

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.