Un ge­ner de mol­tes ga­le­ri­es

JO­A­QUIM CHANCHO, AN­TO­NI TÀ­PI­ES I DOMÈNEC, EN­TRE D’AL­TRES, US ES­PE­REN LES PRI­ME­RES SET­MA­NES DE L’ANY

La Vanguardia - Què Fem - - A ART - LA­IA ANTÚNEZ

Us pro­po­sem que de­di­queu el pri­mer mes de l’any a vi­si­tar al­gu­nes de les ga­le­ri­es bar­ce­lo­ni­nes. Aques­tes són sis de les mos­tres que hi tro­ba­reu, al­gu­nes de les quals ja es­tan en mar­xa; les al­tres co­men­cen en pocs di­es.

EN BLANC I NE­GRE

ANA MAS PROJECTS. ISAAC PERAL, 7. L’HOSPITALET DE LLO­BRE­GAT. DA­TA: DEL 10 DE GE­NER AL 16 DE MARÇ. PREU: GRA­TU­ÏT.

Ana­mas­pro­jects.com

Des d’ahir, la ga­le­ria Ana Mas Projects re­pas­sa la tra­jec­tò­ria del tar­ra­go­ní Jo­a­quim Chancho, de­di­cant una aten­ció es­pe­ci­al al seus qua­dres de gran for­mat en blanc i ne­gre. L’ar­tis­ta va co­men­çar a la dè­ca­da dels se­tan­ta i ha anat desen­vo­lu­pant, du­rant més de qua­ran­ta anys, un es­til pic­tò­ric que es­ta­bleix un joc in­teres­sant en­tre la ge­o­me­tria i el gest. Acu­mu­la dese­nes d’ex­po­si­ci­ons in­di­vi­du­als, ar­reu del pa­ís, i les se­ves obres for­men part de grans col·lec­ci­ons, com les del Mac­ba i

l’Ste­de­lijk Mu­se­um d’Ams­ter­dam, en­tre d’al­tres.

MAN OR RABBIT

GA­LE­RIA CON­TRAST. CON­SELL DE CENT, 281. BAR­CE­LO­NA. DA­TA: FINS AL 9 DE FE­BRER. PREU: GRA­TU­ÏT. Ga­le­ri­a­con­trast.com

No ama­ga les se­ves in­flu­èn­ci­es: Ti­zi­a­no, Ca­ra­vag­gio, Veláz­quez, Goya o el con­tem­po­ra­ni Eric Fischl, però el pin­tor ma­llor­quí Ra­fel Bes­tard tre­ba­lla de ma­ne­ra una mi­ca di­fe­rent a la dels grans mes­tres, ja que par­teix de fo­to­gra­fi­es fe­tes a amics i cone­guts que es pres­ten a fer de mo­dels. Amb elles im­mor­ta­lit­za en oli so­bre llenç un món pro­pi fà­cil­ment com­pren­si­ble per a l’es­pec­ta­dor, ja que re­crea el món re­al, però no per ai­xò és poc in­qui­e­tant. Una bar­re­ja de fan­ta­sia i cons­ci­èn­cia amb què sem­pre bus­ca re­fle­xi­o­nar so­bre la con­di­ció hu­ma­na.

• TÀ­PI­ES AVUI

GA­LE­RIA MAYO­RAL. CON­SELL DE CENT, 286. BAR­CE­LO­NA. DA­TA: DEL 18 DE GE­NER AL 13 D’ABRIL. PREU: GRA­TU­ÏT. Ga­le­ri­a­mayo­ral.com

La ga­le­ria Mayo­ral ce­le­bra el tren­tè ani­ver­sa­ri i ho fa amb una pro­gra­ma­ció es­pe­ci­al que co­men­ça­rà di­ven­dres vi­nent amb aques­ta mos­tra de­di­ca­da a An­to­ni Tà­pi­es. Es trac­ta de la pri­me­ra mo­no­grà­fi­ca que la ga­le­ria de­di­ca al mes­tre de l’in­for­ma­lis­me ca­ta­là i hi tro­ba­reu una dot­ze­na de pin­tu­res de mit­jà i gran for­mat, del 1958 al 2000. El comissari, Ar­nau Puig, que va com­par­tir amb l’ar­tis­ta una gran amis­tat des de la fun­da­ció del grup Dau al Set i que l’ha es­tu­di­at a fons, ha vol­gut do­nar una mirada ac­tu­a­lit­za­da a la tra­jec­tò­ria del pin­tor, que té una obra “com­pro­me­sa i re­vo­lu­ci­o­nà­ria, que con­ti­nua ge­ne­rant pre­gun­tes i in­ter­pe­llant l’es­pec­ta­dor en ple se­gle

diuen des de la ga­le­ria.

Y LA TIERRA SERÁ EL PARAÍSO

ADN GA­LE­RIA. EN­RIC GRANADOS, 49. BAR­CE­LO­NA. DA­TA: DEL 19 DE GE­NER AL 16 DE MARÇ. PREU: GRA­TU­ÏT. Adn­ga­le­ria.com

El Mac­ba li va de­di­car una ex­po­si­ció, el 2018, i ara la ga­le­ria ADN re­cu­pe­ra tre­balls de l’ar­tis­ta ma­ta­ro­ní Domènec, com Ar­qui­tec­tu­ra es­paño­la, 1939-1975 (20142018) i Sos­te­ne­re il Pa­la­zo dell’Uto­pia (2004), i pre­sen­ta un pro­jec­te de no­va cre­a­ció ti­tu­lat Y la tierra será el paraíso, in­te­grat per una sè­rie fo­to­grà­fi­ca i un con­junt de ma­que­tes de fus­ta que re­fle­xi­o­nen so­bre els po­lí­gons d’ha­bi­tat­ges so­ci­als co­mu­ni­ta­ris en el con­text del bar­ri de La Mi­na.

ALUSIONES

L&B GALLERY. ÀLABA, 58. BAR­CE­LO­NA. DA­TA: FINS AL 8 DE FE­BRER. PREU: GRA­TU­ÏT.

Lb­con­tem­po­raryart.com An­to­nio La­zo és un ar­tis­ta ve­ne­ço­là que du­rant tren­ta anys ha vis­cut en­tre Pa­rís i Ca­ra­cas. Ai­xò, en cer­ta ma­ne­ra, l’ha fet re­fle­xi­o­nar so­bre la iden­ti­tat cul­tu­ral, con­fi­gu­rant una sè­rie d’obres que pre­sen­ta en aques­ta ga­le­ria del Po­ble­nou. A tra­vés de la ban­de­ra i el ma­pa, dos sím­bols que re­pre­sen­ten po­lí­ti­ca­ment el seu pa­ís, ex­po­sa les se­ves ide­es so­bre la Veneçuela ac­tu­al, “una na­ció opri­mi­da per un go­vern an­ti­de­mo­crà­tic i to­ta­li­ta­ri”, afir­ma.

• RA­MON CASAS

GOTHSLAND. CON­SELL DE CENT, 331. BAR­CE­LO­NA. DA­TA: FINS AL 28 DE FE­BRER. PREU: GRA­TU­ÏT.

Gothsland.com

La ga­le­ria Gothsland en­ca­ra ce­le­bra el qua­ran­tè ani­ver­sa­ri i man­té, fins a fi­nal del mes de fe­brer, aques­ta mos­tra de­di­ca­da a l’ar­tis­ta mo­der­nis­ta Ra­mon Casas. Olis, di­bui­xos, car­tells, un con­junt únic de vint-i-cinc ra­jo­les de l’ar­tis­ta i un Re­nault del 1902, si­mi­lar al que es veu a la fa­mo­sa obra La Cha­feus­se, és el que hi tro­ba­reu.

• •

‘Ocre amb sis co­lla­ges’, d’An­to­ni Tà­pi­es (1973), a la ga­le­ria Mayo­ral.

‘Lim­ber’, de Ra­fel Bes­tard (2018), a la ga­le­ria Con­trast.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.